Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 478 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:
1. Приема изменение на Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети от ОбС – Русе с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г., както следва :
§1. Чл. 3 се изменя така:
«Чл. 3. Програмата финансира безвъзмездно проекти на конкурсен принцип в една или повече тематични области, съответстващи на целите и приоритетите на Общинския план за развитие и Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011–2015, като годишният размер на средствата от общинския бюджет, максималната сума за финансиране на едно проектно предложение, както и тематичните области за подкрепа, се определят с решение на ОбС.”
2. Определя тема на предстоящата сесия за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата „Русе – кандидат за Европейска столица на културата“, като формулира следните приоритетни области на програмата за 2013 г.:
2.1. Проекти в областта на сценичните изкуства (театър, музика, танц) с широка публичност и силен социален ефект;
2.2. Проекти в областта на съвременните визуални изкуства (видео, фотография, кино, дизайн и др.): изложби, инсталации и други форми за представяне на съвременно изкуство;
2.3. Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
2.4. Междукултурен диалог, партньорства, мобилност и европейско културно сътрудничество (ателиета, дебати, форуми, събития)
2.5. Резидентни програми;
2.6. Издаване на културна периодика;
2.7. Социализация на културното наследство и развитие на алтернативни културни пространства;
2.8. Рекламни продукти за промотиране на Русе като значим културен център (каталози, брошури, електронни продукти)
3. Определя 3000 (три хиляди) лева максимален размер за финансиране на едно проектно предложение, класирано за реализация през 2013 година, по Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)