Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 479 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Променя наименованието на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“, както следва:

От „Социално предприятие – обществена трапезария“

На „Обществена трапезария и социални жилища“.

2. Приема Правилник за изменение и допълнение  на Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“, както следва:

§ 1. Променя наименованието на Правилника на общинското предприятие в„Правилник заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“.

§ 2. Навсякъде в правилника текстът „Социално предприятие-обществена трапезария” се изменя така: „Обществена трапезария и социални жилища“.

§  3. Навсякъде в правилника абревиатурата „ОП „СПОТ“ се заменя с думата „предприятието“.

§ 4. Чл. 3 придобива следната редакция: „Предприятието осъществява дейности по приготвяне на храна в изпълнение на проект „3.1 – Предоставяне на топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19 в Община Русе” и дейности по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Русе“.

§ 5. Чл. 5, ал. 2 придобива следната редакция: „Ползвателите на социалната услуга „Социални жилища“  заплащат такса, определена с решение на общински съвет Русе.

§ 6. В чл. 8, ал. 1 текстът след думата „дейности“ се заличава.

§ 7. Чл. 14, ал. 4 се изменя така: „Численият състав на предприятието се състои от 18  служители, съгласно структурата по Приложение № 1.

§ 8. Чл. 15 придобива следната редакция: „Предприятието се финансира от бюджета на Община Русе, такси, дарения и други допустими източници съгласно действащите нормативни актове. Общинският съвет ежегодно утвърждава годишното финансиране на общинското предприятие.
§ 9 Изменя се  Приложение 1 към чл. 14, ал. 4 от Правилника:

СТРУКТУРА

на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

1. Директор – 1 бр.

2. Звено „Обществена трапезария“14 бр.
2.1. Счетоводител – 1 бр.
2.2. Главен готвач – 1 бр.
2.3. Помощник готвач – 3 бр.

2.4. Социален работник – 1 бр.

2.5. Домакин – 1 бр.

2.6. Калкулант – 1 бр.
2.7. Помощен персонал – 5 бр.
2.8. Шофьор – 1 бр.

3. Звено „Социални жилища“ 3 бр.

3.1. Социален работник – 1 бр.

3.2. Счетоводител – 1 бр.

3.3. Домакин – ½ бр.

3.4. Хигиенист –  ½ бр.

§ 10 Допълва Приложение № 2 Списък на обектите общинска собственост, предоставени  за управление на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“ с нови т. 2 и 3, както следва:

 „т.2  Недвижим имот, представляващ жилищна сграда-социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе, построен в УПИ VIII, отреден  за „Обслужваща сграда със социалнни функции“-ЕТАП I, със ЗП от 171,62 кв. м. и РЗП – 760,50 кв. м с външни ВиК отклонения  и ел. връзка, и  УПИ XIII, отреден за „Социални жилища“ -ЕТАП II, със ЗП от 929,97 кв. м и РЗП – 1148,00 кв. м. с външни ВиК отклонения и ел. връзка в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,

т.3 Ажурна ограда по регулационните линии на УПИ VIII и XIII между точки 1,2,3,4,5 и 6 с плътна част до 0,60 м. и височина до 2,20 м., находяща се в  УПИ VIII, отреден  за обслужваща сграда със социалнни функции  и  УПИ XIII, отреден за социални жилища  в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§11. Настоящият правилник влиза в сила от 01.05.2021 г.

3.Сумите за възнаграждения и осигурителни вноски се осигуряват от предвидените средства за устойчивост на проекти в дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“, § 1098 „Други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)