Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 479 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка чл.52, ал.3 и ал.4 и чл.53, т. 2 от Закона за общинската собственост, Общински ят съвет реши:

Приема правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО
”КОНТРОЛ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”
(СЗ ”КООРС”) ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУТ, ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството, управлението, правата и задълженията на СЗ ”КООРС” при Община Русе.
Чл. 2. (1) СЗ ”КООРС”е звено на бюджетна издръжка към Община Русе и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
(2) СЗ ”КООРС” е специализиран изпълнителен орган на Община Русе.

РАЗДЕЛ ІІ
СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 3. (1) СЗ ”КООРС” изпълнява задачи по смисъла на чл.5, ал.1, т.5 от Закона за частната охранителна дейност, включващи охрана на обекти публична и частна собственост на Община Русе.
(2) Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена охрана.
(3) СЗ ”КООРС” подържа реда и сигурността в обекти публична и частна общинска собственост.
(4) СЗ ”КООРС” оказва съдействие на органите на ОД на МВР по спазването на обществения ред и сигурността на територията на общината при провеждане на общински мероприятия.
(5) Служителите на СЗ ”КООРС“ съдействат в рамките на правомощията си на гражданите на Русе при реализиране на техните законни права и интереси, като вземат мерки за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на Община Русе.
Чл. 4. (1) СЗ ”КООРС” осъществява контрол по спазване на наредбите, приети от Общински съвет – Русе, на законови и подзаконови нормативни актове, когато такива функции са му възложени от Кмета на Община Русе.
(2) СЗ ”КООРС” извършва проверки самостоятелно или във взаимодействие с други общински органи и звена или държавни органи, включително и по сигнали и жалби на граждани, във връзка със спазване на наредбите на Общински съвет – Русе.
(3) При изпълнение на задълженията си, служителите на СЗ ”КООРС” могат да изискват от специализираните дирекции на Община Русе да ги консултират методически и да работят в тясно сътрудничество с техните служители.
(4) При изпълнение на функциите си по ал.1 и ал.2 СЗ ”КООРС” осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им, осъществява административно наказателна дейност по предвидения законов ред.
(5) При осъществяване на дейността си служителите на СЗ „КООРС” действат правомерно, защитават правата на гражданите, честта и достойнството им.
ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
СТРУКТУРА

Чл.5.(1) Структурата на СЗ ”КООРС”, неговата численост и размера на средната брутна работна заплата на неговите служители се утвърждават от Общински съвет – Русе, по предложение на Кмета на община Русе.
(2) Длъжностното щатно разписание на СЗ ”КООРС” се утвърждава от Кмета на Община Русе, с оглед целесъобразното и ефективно използване на човешките ресурси, и в рамките на приетата в изпълнение на този правилник структура, по предложение на Директора на СЗ ”КООРС”.
(3) Числения състав на звеното е 115 служители.
Чл.6.(1) СЗ ”КОРС” има следната структура:
1. Директор;
2. Група Администрация и Контрол;
3. Група охрана;

РАЗДЕЛ ВТОРИ
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. (1) СЗ ”КООРС” е на пряко подчинение на Кмета на Община Русе. Директорът на Дирекция ”Обществен ред и сигурност” осъществява методически контрол на дейността на звеното.
(2) Кметът на Община Русе назначава, след провеждане на конкурс, Директор на СЗ ”КООРС” за срок от 3 /три/ години. Длъжностната характеристика на Директора на СЗ „КООРС” се утвърждава от кмета на общината.
Чл.8. Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на служителите на СЗ ”КООРС”.
Чл.9. Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на звеното.
Чл.10. Директорът на СЗ ”КООРС” сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в звеното, както и налага дисциплинарни наказания, в съответствие с Кодекса на труда.
Чл.11. Директорът на СЗ ”КООРС” утвърждава и изменя длъжностните характеристики, определя работните места на служителите и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
Чл.12. Служителите на СЗ ”КООРС” и Областна дирекция на МВР работят съвместно в смесени екипи под формата на пеши наряди и мотопатрули, на базата на сключено споразумение и ежемесечни работни графици, утвърдени от лицата по чл.7, ал.1 и от ОД на МВР.
Чл.13. При изпълнение на служебните си задължения, служителите на СЗ ”КООРС” са длъжни да се легитимират със служебни карти и да носят униформено облекло, което им се осигурява от бюджета на звеното.
Чл.14.(1)При разпределянето на задачите между групите и служителите на СЗ ”КООРС”, неговият директор е длъжен да взема предвид изискванията на съответните ресорни заместник кметове на Община Русе, по отношение на интензивността и целенасочеността на контрола, упражняван върху дейностите, спадащи към съответния функционален ресор.
(2) При определяне на работно място на служителите, Директорът на СЗ ”КООРС” е длъжен да взема предвид интензивността на съответните райони, включително предложения от началниците на групи за преместване на служители от един район в друг.
(3) СЗ ”КООРС “ осъществява контакти с ОД на МВР – Русе и други държавни органи и институции. По оперативни въпроси, СЗ ”КООРС” може да взаимодейства директно с Районните управления „Полиция”, и други органи и организации.
Чл.15. Директорът утвърждава изготвените и подписани от началниците на групи ежемесечни работни графици за работа и дежурства на служителите.
Чл.16.(1) Всеки от служителите в СЗ ”КООРС”, посочени в чл.6 ал. 1, т. 2 и 3 работи на базата на функционалните задължения, отразени в длъжностните им характеристики.
(2) Длъжностните характеристики се разработват от Началниците на групи на СЗ ”КООРС” и се утвърждават от Директора на звеното.
(3) В длъжностните характеристики се описват задълженията по охраната и контрола за спазване на нормативните актове, попадащи в обсега на компетентност на съответната група.
(4) В своята съвкупност длъжностните характеристики на служителите в групите трябва да покриват всички дейности по охраната и контрола на територията на Община Русе, установени с нормативни актове на Общински съвет – Русе или със закони.
(5) Длъжностните характеристики се довеждат до знанието на съответните служители срещу подпис.
(6) В случай, че Общински съвет – Русе приеме нормативни актове, които пораждат нови задължения за СЗ ”КООРС”, то тези задължения се вменяват на групата, чиито досегашни функции са най-близки до смисъла на новата нормативна уредба, чрез допълнение на утвърдените длъжностни характеристики.
Чл.17.(1) Началниците на групи поддържат връзка с кметовете на кметства, включени в състава на Община Русе, на чиито територии са разпределени техните служители, и са длъжни да вземат предвид техните изисквания към интензивността и целенасочеността на контрола, упражняван от контрольорите върху дейностите на съответната територия.
(2) Директорът на СЗ ”КООРС” може да променя работното място на служителите, разпределени на територията на града или кметства, по предложение на началниците на групи.

ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Чл.18.(1) Финансирането на СЗ ”КООРС” се извършва от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.
(2) Директорът на СЗ ”КООРС” изготвя справка за необходимите бюджетни средства за издръжка на звеното, която внася в Община Русе в срок до определения срок в бюджетния календар на общината за текущата година, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.
Чл.19. Директорът на СЗ ”КООРС” представя ежемесечен отчет за извършената дейност по охраната, размера на сумите на наложените глоби и санкции на Кмета на община Русе. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на СЗ ”КООРС” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на звеното.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.20.(1) При осъществяване на своите задължения, служителите на СЗ ”КООРС” имат право да извършват проверки за спазването от физически и юридически лица на разпоредбите на нормативните актове на Общински съвет-Русе, както и на всички други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
(2) При осъществяване на своите задължения, началниците на групи на СЗ ”КООРС” имат право да изискват съдействието на всички общински звена, включително и съдействието на търговски дружества с преобладаващо общинско участие.
(3) При осъществяване на своите задължения, началниците на групи на СЗ “КООРС” имат право да се обръщат директно и да искат съдействието на поделенията на МВР на територията на контролираните от тях райони.
Чл.21.(1) При установяване на нарушения на наредбите, приети от Общински съвет – Русе, на законови и подзаконови нормативни актове, когато такива функции са възложени от Кмета на Община Русе, служителите на СЗ ”КООРС” дават предписания, със срокове и отговорници за изпълнението им, и контролират тяхното изпълнение. Имат право да налагат глоби с фишове, при спазване изискванията на чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.186, ал.1, 2 и 3 от Закона за движението по пътищата, както и да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Съставените актове за установяване на административни нарушения, заедно с получените възражения, други доказателства и проект на наказателно постановление се изпращат по реда и условията на Закона за административните нарушения и наказания на Кмета на Община Русе, или упълномощени от него Заместник Кметове, за произнасяне по образуваната административно-наказателна преписка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл. 53, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3 от Закона за частната охранителна дейност, както и на основание чл.37, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.167, ал.2, т.1 от Закона за движението по пътищата
§ 2. Този правилник отменя Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” /СЗ”КООРС”/ на Община Русе, приет с Решение № 123 по протокол № 8/22.03.2012г. на Общински съвет-Русе.
§ 3. Настоящия правилник влиза в сила от 01.03.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)