Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 48 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 48
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1
Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2011 г., приет с Решение №1109/10.02.2011 г. и допълнен с Решение 1223/16.06.2011 г. на Общински съвет – Русе включваше:
1. Търговски дружества: „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – 100% от дяловете в капитала; „Сплендид” АД – 50% от капитала на дружеството, собственост на Община Русе и „Общинска банка” АД – 0.287% от капитала на банката.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели: Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а, гр. Русе и Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул. „Тодор Икономов”, гр. Русе.

„Хляб и хлебни изделия” ЕООД
С Решение №334/16.10.2008 г. е открита процедура за приватизация на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.
С Решение № 995/14.10.2010 г. на Общински съвет –Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 10 000 000 лева За обявената дата на търга 23.12.2010 г. няма закупена тръжна документация.
С Решение № 1206/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 5 000 000 лева. За обявената дата на търга 26.07.2011 г. няма закупена тръжна документация.

„Сплендид” АД
Община Русе е акционер в „Сплендид” АД. Дружеството е с регистриран капитал 203 880 лева, разпределен на 203 880 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, както следва:
101 940 бр. акции – Община Русе – 50%
101 940 бр. акции – „Финансова компания” АД („Финко” АД), гр. София – 50%
С Решение №1055/21.07.2006 г. на Общински съвет-Русе е открита процедура за продажба на акции, собственост на Община Русе в капитала на „Сплендид” АД.
Определената от лицензиран оценител справедлива пазарна стойност на капитала на „Сплендид” АД към 31.08.2006 г. е 2 229 400 лв., като са отчетени неблагоприятните фактори, че земята не е собственост на дружеството и има незавършени дела по реституционни претенции.
Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) преди да включи „Сплендид” АД в Годишния план за приватизация за 2011 г. на проведено заседание на 15.12.2010 г., в присъствието на изпълнителния директор на „Сплендид” АД Петър Велинов и представителят на Община Русе в Съвета на директорите Искрен Илиев обсъжда варианти за продажба общинския дял в „Сплендид” АД. КПСК счита, че в интерес на Община Русе е да осъществи продажба на своята част – 50% от капитала на „Сплендид” АД и кани другия акционер, притежаващ 50% от капитала на дружеството „Финансова компания” АД на среща за обсъждане действията по собствеността на дружеството и евентуално заявяване на инвеститорски интерес. До момента няма информация за предприети действия по този въпрос.
„Сплендид” АД завършва финансовата 2010 г. с балансовата загуба от 45 223 лв. От 2005 г. до 2010 г. дружеството не отчислява дивидент за Община Русе.

„Общинска банка” АД
Община Русе, съгласно Решение №478/13.02.1998 г. на ОбС е закупила 10 000 бр. поименни акции на обща стойност 100 000 хил. лв. от регистрирания капитал на „Столична общинска банка” АД. След няколкократно увеличаване капитала на банката, делът на акциите на Общината през 2011 г. възлиза на 0.287 %.
След заявен инвеститорски интерес с Решение №1141/17.03.2011 г. Общински съвет Русе открива процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Общинска банка” АД.
С Решение на ОбС №1205/19.05.2011 г. е обявен публичен търг с явно наддаване на пакет от 10 000 бр. поименни безналични акции собственост на Община Русе, представляващи 0.287% от капитал на „Общинска банка” АД с начална тръжна цена 150 000 лв.. Търгът е проведен на 26.07.2011 г. След потвърждаване на началната тръжна цена, единствения кандидат допуснат до участие „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане” АД, гр. София е обявен за спечелил търга. Сключен е договор за приватизационна продажба на 15.08.2011 г. и приходите от продажбата са постъпили в Община Русе.

Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а , АОС №5555 от 23.10.2008 г.
С Решение №402/18.12.2008 г. на ОбС Русе е открита процедура за приватизация на обекта.
През 2009 г. с Решение №552/14.05.2009 г. и Решение №663/10.09.2009 г. на ОбС – Русе са обявени търгове за продажба на имота, но за тях няма заявен интерес.
С Решение № 884/20.05.2010 г. на ОбС–Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на Магазин за хранителни стоки (супермаркет),ж.к.Здравец-изток, ул. Липник 70а с начална тръжна цена 1 100 000 лв. За обявените две дати – 20.07.2010 г. и 12.08.2010 г. няма явили се кандидати.
С Решение № 994/14.10.2010 г. на Общински съвет – Русе е обявен отново търг с намалена начална тръжна цена – 900 000 лв. За обявените две дати – 09.12.2010 г. и 04.01.2011 г. няма явили се кандидати, въпреки че има закупена тръжна документация и заявен интерес.
На заседание на КПСК (Протокол №26/23.02.2011 г.), съгласно чл.14, ал.4 от Наредба за търговете и конкурсите, се взема решение да бъде намалена началната тръжна цена на 700 000 лева. С Решение № 1140/17.03.2011 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване на Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток, ул. Липник 70а с начална тръжна цена 700 000 лв. Публичният търг е проведен на 13.05.2011 г. и е спечелен от „Империал 2002” ООД, гр. Ветово с предложена тръжна цена 700 000 лв. Сключен е договор за приватизационна продажба със спечелилия участник на 20.06.2011 г. и приходите от продажбата са постъпили в Община Русе.

Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул. „Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008 г.
Обектът е включван в програмите за приватизация 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
През 2008 г. е направено предложение до Общински съвет Русе с Вх. № 1018/28.10.2008 г. за приватизация на обекта с начална тръжна цена 1 445 000 лв. Общинският съвет не приема предложението, поради това, че актът за собственост на имота не е вписан в Службата по вписвания.
През 2009 г., предвид настъпили промени на пазара на имоти се внася ново предложение до Общинския съвет с намалена тръжна цена на имота – 1 076 000 лв. Общинският съвет не взема решение по направеното предложение.
Във връзка с промяна площта на поземления имот от 1561 кв.м. на 1630 кв.м. (нова скица №9529/23.09.2009 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе) и направена нова актуализирана приватизационна оценка от оценител е направено предложение до Общински съвет – Русе за приватизация чрез търг с начална тръжна цена 1 095 000 лв. С Решение №712/12.11.2009 г. на Общинския съвет се отхвърля направеното предложение.
През 2010 г. е направеното предложение пред ОбС Русе за включване на Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка – Г в Годишния план за приватизация през 2010 г. , което не се приема.
С Решение 1223/16.06.2011 г. на ОбС е допълнен Годишния план за приватизация през 2011 г., като включва в Приложение № 2, т. 2 – Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества – Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к. Чародейка – Г – юг. Обявен е публичен търг с явно наддаване с начална тръжна 700 000 лева. За проведените две дати – 12.08.2011 г. и 07.09.2011 г. няма закупена документация.

ИЗВОДИ:
В условията на икономическа криза, която се отразява на пазара на имоти и ограничения инвеститорски интерес от предложените в Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г обекти са реализирани две приватизационни сделки: от продажба на акции, собственост на Община Русе, представляващи 0.287% от капитал на „Общинска банка” АД и Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. Здравец-изток на обща стойност 850 000 лв. при очаквани минимални постъпления от приватизация в размер на 800 000 лв.

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012 г.

I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на дялове – собственост на общината от търговски дружества и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества служат приоритетно за подпомагане изпълнението на капиталовата програма на Общината, като се използват за инвестиционни цели в интерес на местната общност, включително за придобиване на дълготрайни материални активи и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.
Приватизационния процес се осъществява на основание: Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Наредба за търговете и конкурсите и Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
равнопоставеност на всички участници;
осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2012 г.
Годишният план за приватизация в Община Русе обхваща приватизацията на дялове – собственост на общината от търговски дружества и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както следва:
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. продажба на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД , АОС №3065/09.07.1999 г. Общински терен с площ 18 963 кв.м., застроена площ – 7 440 кв.м., разгъната застроена площ – 19 238 кв.м. За обекта има открита процедура за приватизация с Решение №334/16.10.2008 г. на Обс Русе. С Решение № 1206/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с началната тръжна цена 5 000 000 лв., но няма явили се купувачи. Процесът на приватизация на този обект подробно е описан в отчета на плана за работа по приватизация на общинска собственост през 2011 г. Очакван размер на приходи от приватизация на този обект за 2012 г. – 5 000 0000 лв.
Анализът на правното състояние на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД е изготвен месец януари 2009 г., като верността на информацията, съдържаща се в анализа е удостоверена от управителя на търговското дружество. Към момента актуализация на анализа на правното състояние на дружеството не е извършвана, тъй като промяна в правния статут на дружеството няма.
За „Хляб и хлебни изделия” ЕООД има изготвена приватизационна оценка на 100% от капитала от независим лицензиран оценител на 01.07.2010 г. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗПСК, изготвянето на нова актуализирана приватизационна оценка не е задължителна. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, в случаите, когато на публичен търг с явно наддаване не се явил кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същият предмет, органът за приватизация може да намали началната тръжна цена с не повече от 50 на сто.
Загубата на дружеството непрекъснато се увеличава, като за финансовата 2008 г. е била 113 хил.лв.; 2009 г. – 164 хил.лв.; 2010 г. – 215 хил. лв., а за деветмесечието на 2011 г. тя е 240 хил.лв. Пазарния дял на дружеството силно е намален – под 2 %. Причини за настоящото състояние на дружеството е силния конкурентен пазар, натискът от търговските вериги и ниската цена на хляба на другите производители.Себестойността на 1 хляб през зимните месеци на дружеството възлиза на 1.80 лв. Постоянните разходи (данъци, застраховки, амортизации и поддръжка) са около 70% от общата издръжка на дружеството.
Необходимо е приватизационния процес на продажба на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД да продължи.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к.Чародейка – Г – юг, ул. „Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008 г. Поземлен имот с площ 1630 кв.м. и построената в него търговска сграда – магазин за хранителни стоки (супермаркет) с площ 915 кв.м., сутерен с площ 900 кв.м., пристройки под козирката на сградата със застроена площ 79.70 кв.м. и незастроена част под козирката от 54 кв.м. За обекта има открита процедура за приватизация. Предлаган е за продажба, но няма явили се кандидати. Процесът на приватизация на този обект подробно е описан в отчета на плана за работа по приватизация на общинска собственост през 2011 г. Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 700 000 лв.
Последна актуализация на приватизационната оценка е извършена на 30.04.2010 г. Може да се възложи изготвянето на нова актуализирана приватизационна оценка, съгласно чл.26, ал.2 ЗПСК. Съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, в случаите, когато на публичен търг с явно наддаване не се явил кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същият предмет, органът за приватизация може да намали началната тръжна цена с не повече от 50 на сто.
2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. Обектът не е предлаган до сега за продажба по ЗПСК. За обекта има определена актуализирана пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.). Очакван размер на приход от приватизация на този обект за 2012 г. – 990 000 лв.
2.3. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4, АОС №17028/01.12.1998 г. Поземленият имот е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м., със сутерен с парен котел и цистерни от 30 куб.м. и частичен втори етаж в който е обособено помещение за разширителен съд. Обектът е предлаган за продажба по Закона за общинската собственост. Последният непроведен търг на 21.12.2009 г. е при начална тръжна цена – 450 928 лв. Очакван размер на приход от приватизация на този обект за 2012 г. – 300 000 лв.

Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2012 г. действа до приемането на плана за следващата година.
Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)