Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1491, прието с Протокол № 52/21.09.2023г. на Общински съвет – Русе, като в решението вместо текста „…Вилна зона – „Зона (Ов)…“ да се чете „…Предимно производствена зона – „Зона (Пп)…“.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 1491, прието с Протокол № 52/21.09.2023г. на Общински съвет – Русе.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 62, ал. 2 от АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от оповестяването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)