Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Образува временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе в състав: председател: Дауд Ибрям и членове: Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.
 2. Комисията по точка 1:
  1. Да изслуша гражданите и представителите на граждански организации, които желаят да предоставят информация или да направят предложения за преодоляване на проблема, свързан със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе;  
  1. Да извърши анализ на законодателството, касаещо опазване на атмосферния въздух, което определя кои са компетентните органи за контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух и докъде се простира тяхната компетентност;
  1. Да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, в това число: да изиска от предприятията, потенциални замърсители на въздуха в общината, информация за използваните суровини, технологичните процеси и отделяните емисии при тяхното изпълнение; да изиска, систематизира и анализира необходимата информация от компетентните органи;
  1. Да обобщи причините, които са довели до влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе, данните за нивата и видовете замърсяване и да предостави цялата информация на гражданите на Община Русе, както и да провежда заседанията си публично;
  1. Да проучи и установи налични ли са незаконни сметища, терени, площадки в Община Русе, включително гари и пристанища, на които се съхраняват внесени от други страни отпадъци. Ако такива се установят да се сигнализират компетентните органи за назначаване на експертиза, с която да се установи вида на отпадъка, да се проучат и установят лица и дружества, имащи отношение към вноса, превоза, транспорта до фирмата получател и спазват ли се изискванията за съхранение на отпадъци.
  1. Да призове експерти от общинска администрация и от компетентните държавни органи, при необходимост да определи и външни експерти, които да бъдат привлечени в работата й.
 3. Комисията да изготви и внесе в Общински съвет – Русе отчет за дейността си, включващ направените констатации и заключения за възможните варианти за решаване на проблема с чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе, както и предложение за обща позиция, която да се приеме от Общински съвет Русе по проблема. Срокът,  който временната комисия ще извършва дейността си е 1 година, с възможност за удължаване на срока. На всеки три месеца временната комисия да изготвя междинен доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)