Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 48

РЕШЕНИЕ № 48
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, и чл. 2,1 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 1.1.-1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” , Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”, за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 1.1.-1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по ос 1.1. – „Социална инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” и декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.