Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 480 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като лекарски кабинет, на помещение с площ от 43,90 кв.м, разположено на първи етаж в част от масивна, двуетажна, административна (делова) сграда, с обща застроена площ на частта от сграда – 166,25 кв.м, отредена за Здравна служба, разположена в поземлен имот № 501.1450 по Кадастралния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231, Община Русе, представляващ ПИ 1450 от кв. 22 по Регулационния план на с. Бъзън, Община Русе, с адрес с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 35, описана в АПОС № 6280/27.07.2010 г., с начална месечна тръжна наемна цена 10,00 лв. (десет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)