Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 480 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 47, ал.1, чл. 53, ал. 3, във вр. с чл. 15, т. 3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

            1. Създава социална услуга „Социални жилища“ за общностна работа, финансирана от общинския бюджет с капацитет  88 потребители,  с адрес: град Русе, ж.к. „Родина“ III, ул. „Белмекен“ № 31-33, считано от 01.05.2021 г.

2. Социалната услуга да се предоставя от Община Русе, чрез звено „Социални жилища“ в Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“ в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, публикуванo в Официален вестник на ЕС (OJ L 7, 11.1.2012) и по реда и условията на Наредбата за реда и  условията за ползванe на социалната услуга „Социални жилища“, приета с Решение № 573 по Протокол №23 от 22.06.2017 год.,изм. с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./

3. Възлага на кмета на община Русе да организира дейностите за предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“ съобразно Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, като предоставя на второстепенен разпоредител Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“ ежемесечен трансфер.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)