Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 480 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Декларира, че Община Русе приема и прилага в дейността си 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа /Приложение 1/.
2. Възлага на кмета на Община Русе да започне подготовка за участие на Община Русе във Втора процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение 1
12 принципа за добро демократично управление на местно ниво
Принцип 1. Честно провеждане на избори, представителност и обществено участие● Местните избори се провеждат свободно и справедливо, в съответствие с международните стандарти и националното законодателство, и без никакви измами.
● Гражданите са в центъра на обществената активност и са включени по ясно дефинирани начини в местния обществен живот.
● Всички мъже и жени имат право на глас при вземането на решения или директно, или чрез легитимни посредници, които представляват техните интереси. Такова широко участие се изгражда върху принципите: свобода на изразяване, свобода на събиране и сдружаване.
● Всички гласове, включително тези на по-слабо привилегированите и уязвими групи, са били чути и взети под внимание в процеса на взимане на решения, включително и по въпроси, свързани с разпределението на ресурси.
● Винаги се правят опити да се балансира между различни законни интереси и да бъде постигнат широк обществен консенсус по отношение на това, какво в най-голяма степен е в интерес на цялата общност и как то може да бъде постигнато.
● Решенията се вземат съобразно волята на мнозинството, като се съблюдават правата и законните интереси на малцинството.

Принцип 2. Отзивчивост
● Целите, правилата, структурите и процедурите се адаптират към нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите.
● Обществените услуги са осигурени и се отговаря в разумни времеви рамки на гражданските запитвания и оплаквания.

Принцип 3. Ефикасност и ефективност
● Резултатите отговарят на цели, по които е постигнат обществен консенсус.
● Постигната е максималната възможна полза при определените налични ресурси.
● Системите за управление на изпълнението спомагат за оценка и повишаване на ефикасността и ефективността на услугите.
● Редовно се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението.

Принцип 4. Откритост и прозрачност
● Решения се вземат и се привеждат в сила в съответствие с установените правила и норми.
● Съществува публичен достъп до цялата информация, която не е класифицирана по определени причини и по ред, определен от закона (например – защита на неприкосновеността или гарантиране на справедливо провеждане на процедури по обществени поръчки).
● Има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, прилагането на определени политики и постигнатите резултати, по начин, който дава възможност да се следи ефективно и да се допринася за работата на местните власти.

Принцип 5. Върховенство на закона
● Местните власти спазват законите и се подчиняват на съдебните решения.
● Приети са правила и разпоредби, в съответствие с предвидените от закона процедури, и безпристрастно се привеждат в сила.

Принцип 6. Етично поведение
● Общественото благо се поставя над личните интереси.
● Въведени са ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на корупция.
● Своевременно се декларират конфликти на интереси и лицата, които са въвлечени в тях, трябва да се въздържат от участие при вземането на съответните решения.

Принцип 7. Компетенции и капацитет
● Професионалните умения на тези, които са ангажирани в процесите на управление, непрекъснато се повишават с цел да се подобри техният принос и постигани резултати.
● Държавните служители са мотивирани непрекъснато да подобряват своята работа.
● Създадени са и се използват практически методи и процедури с цел да се превърнат уменията в капацитет и да се постигат по-добри резултати.

Принцип 8. Иновации и отвореност за промени
● Търсят се нови и ефикасни решения на проблемите и се дава приоритет на модерни методи за предоставяне на услуги.
● Има готовност да се въвеждат и тестват нови програми, както и да се използва натрупаният чужд опит.
● Създаден е климат, благоприятстващ промените в интерес на постигането на определени резултати.

Принцип 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация
● Нуждите на бъдещите поколения се вземат под внимание при прилагането на настоящите политики.
● Непрекъснато се взима под внимание устойчивото развитие на общността. Решенията са насочени към покриване на всички разходи, като целта е да не се пренасят за бъдещите поколения напрежение и проблеми – били те екологични, структурни, финансови, икономически или социални.
● Има широка и дългосрочна перспектива за бъдещето на местната общност, като се мисли за това от какво се нуждае тя, за да се постигне добро бъдещо развитие.
● Има разбиране за историческите, културните и социални обвързаности, на които се основава тази перспектива.

Принцип 10. Стабилно финансово управление
● Цените на предоставяните услуги не надхвърлят реалната им стойност и не намаляват прекомерно много търсенето, особено в случаите когато се отнася за важни публични услуги.
● Следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.
● Подготвят се многогодишни бюджетни планове с широко обществено обсъждане.
● Рисковете са правилно преценявани и управлявани, включително чрез публикуване на консолидирани отчети и, в случай на публично-частни партньорства, чрез реалистично разпределяне на рисковете.
● Местната власт участва в разпоредбите и споразуменията, касаещи междуобщинската солидарност, справедливото разпределяне на тежести и ползи и редуцирането на рискове (изравнителни системи, междуобщинско сътрудничество, споделяне на рискове и др.).

Принцип 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство
● Човешките права, които са в сферата на влияние на местната власт, се зачитат, защитават и прилагат, и се взимат мерки за борба с дискриминацията, на каквато и да е основа.
● Културното разнообразие се приема като преимущество и се полагат постоянни усилия всички да откриват своите интереси в местната общност, да се идентифицират с нея и да не се чувстват изолирани.
● Насърчава се социалното единство и интеграцията на изостаналите райони.
● Гарантира се достъпът до важни услуги, особено за най-непривилегированите части от населението.

Принцип 12. Отчетност
● Всички вземащи решения органи, било то колективни или еднолични, носят отговорност за своите решения.
● Решенията се докладват, обясняват и могат да се санкционират.
● Съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия на местните власти, които накърняват правата на гражданите.