Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 481 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 17, ал.1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. Създава се нов чл. 33б със следния текст:

„Чл. 33б. За ползване на социалната услуга „Социални жилища“, се заплаща такса в размер на 20 лв. за всеки член на семейството/домакинството.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)