Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 482 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

Приема:
І. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.
ІІ. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2018-2020 година – Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.
ІІІ. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г. – Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017 г.
ІV. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020г. – Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.
V. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2020г. – Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.
VІ. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 година – Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.
VІІ. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)