Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 482 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 4 и ал. 5 от Закона за социалните услуги и чл. 87, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет Русе и Заповед № РД-0498/ 11.03.2021 г., на АСП, Общински съвет – Русе реши:

1.Променя мястото на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, считано от 01.05.2021 г. при условията на Заповед № РД-0498/ 11.03.2021 г., на АСП

от: гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16 и гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №16,

на гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация по преместването на потребителите в новата сграда.

3. Отменя Решение № 157, прието с Протокол № 9/21.05.2020 г. на Общински съвет – Русе.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)