Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 482

РЕШЕНИЕ № 482
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОП „Околна среда” с референтен номер: BG 161PO 005/08/1.12/07, Приоритетна ос 1” „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.”, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с.Басарбово – Община Русе” и декларира, че необходимите средства за финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Околна среда” в бюджета на Община Русе, както и тези които не се покриват от програмата, в размер до 25 млн. евро, са заложени в капиталовия бюджет на Община Русе за 2009г.