Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 483 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг и Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, Общинският съвет реши:
1. Възлага на кмета на Община Русе да проведе избор на кредитна институция, съгласно Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по Ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе при следните основни параметри:
Цел: Решаване на множество транспортно – комуникационни проблеми, трупани с десетилетия по уличната мрежа и тротоари в град Русе, като резултатът е в полза на местната общност.
Основни параметри на дългосрочния инвестиционен кредит:
• Максимален размер на дълга – 10 000 000лв. (словом: Десет милиона лева, 00);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит;
• Условия на усвояване и погасяване:
– срок на усвояване на кредита – до 24 месеца.
– начин на усвояване – на части в рамките на срока на усвояване, съгласно договорените срокове с изпълнителя на инвестицията и след представяне на писмено искане от страна на Общината при налични разходо-оправдателни документи за изпълнението на отделните етапи;
– след представяне на удостоверение от Централния регистър за особени залози, по партидата на общината, удостоверяващо вписването на залог в полза на банката.
– срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с начало на погасяване от месеца, следващ пълното усвояване.
– начин на погасяване – на равни месечни вноски с начало месеца, следващ пълното усвояване на кредита.
– с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни;
• Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината.
• Параметри на кредита:
– Максимален годишен лихвен процент – до 3%, формиран на база тримесечен SOFIBOR, изчислен по индекса, публикуван на страницата на SOFIBOR=” на REUTERS за съответния период + фиксирана надбавка;
– Начин на плащане на лихвата-ежемесечно върху реално усвоената главница по кредита;
– При просрочие на главница – до 1% надбавка към договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
– без такса за управление;
– без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на усвояване;
– без такси за предсрочно погасяване на кредита;
• Начин на обезпечение на кредита:
– учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Русе по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банковата сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог – не повече от 120%; Издаване на съгласие за директен дебит.
• Допълнителни условия:
– Сключването на договор с избраната кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината.
– Опит в обслужване на бюджетни организации.
– Наличие на офис на територията на община Русе.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе след избора на кредитна институция да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)