Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 484 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Приходи – местни дейности
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +700лв. §3702“Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ -21лв.
§6102 „Предоставени трансфери“ -50 403лв.
СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ, гр. София (-)50 403лв.
Всичко приходи местна дейност: -49 724лв.
Всичко приходи по бюджета: -49 724лв.

ІІ. РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +31 200лв.
Обект „Пожароизвестителна сигнализация“ 1 бр. 31 200лв.
§1016 „Горива, вода и енергия“ -31 200лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

Всичко разходи държавна дейност 0лв.

ІІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020 „Външни услуги“ – -25 880лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Товарен бус-втора употреба“ 1 бр. +20 000лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за
програмни продукти“
Обект „ПП Информационна система за работа с електронни регистри“ 1бр. +5 880лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“ -10 000 000 лв.
Км. Мартен 90 000лв.
Км. Николово 75 000лв.
Км. Тетово 57 000лв.
Км. Червена вода 57 000лв.
Км. Басарбово 57 000лв.
Км. Бъзън 47 000лв.
Км. Сандрово 47 000лв.
Км. Ново село 47 000лв.
Км. Семерджиево 47 000лв.
Км. Хотанца 47 000лв.
Км. Просена 47 000лв.
Км. Ястребово 47 000лв.
ОП „Комунални дейности“ 35 000лв.
/за улиците на км. Долно Абланово/
Община Русе -700 000лв.
§5100 „Основен ремонт“ +10 000 000лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
мрежа на град Русе“ -район 1 и 2 (район 1 заключен между
бул. „Цар Освободител“–бул. „Ген. Скобелев“–бул. „Придунавски“–
бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния
участък; район 2 заключен между бул. „Цар Освободител“–
ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Ген. Скобелев“, включително
самите улици и булеварди в съответния участък) +3 536 000лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
мрежа на град Русе“ – район 3, 4 и 5 (район 3 заключен между
бул. „Фердинанд“-бул. „Придунавски“–ул. „Майор Атанас Узунов“–
бул. „Съединение“, включително самите улици и булеварди
в съответния участък; район 4 кв. „Възраждане“ и кв. „Ялта“;
район 5 кв. „Здравец“) +3 232 000лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
мрежа на град Русе“ – район 6, 7, 8 и 9 (район 6 кв. „Родина“;
район 7 кв. „Чародейка“; район 8 кв. „Дружба 3“; район 9
кв. „Дружба 1“ и кв. „Дружба 2“) +3 232 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“
§1030 „Текущ ремонт“ -45 000лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ
апартамент №6 в партера на блок „Вулкан“, с административен
адрес ул. „Дондуков Корсаков“ №19, ет.1, в едно двустайно
и едно едностайно жилище“, в т.ч. ИТП и
авторски надзор – 2400 лв. +23 000лв.
Обект „Вътрешно преустройство – разделяне на съществуващ
апартамент №1 с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Чародейка“,
блок 210, вх. 2, ет.1, в едно двустайно и едно едностайно жилище,
в т.ч. ИТП и авторски надзор – 2400 лв. +22 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -50 403лв.
Всичко за дейност -50 403лв.
Всичко за функция -50 403лв.
Всичко разходи местни дейности: -50 403лв.

ІV. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „“Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер“
ОБКИ Художествена галерия
§1015 „Материали“ +179лв.
§1020 „Външни услуги“ +500лв.
РИМ –Русе
§1030 „Текущ ремонт“ -2 950лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „ Климатична система от колонен тип“ 1бр. +2 950лв.
Всичко за дейност: +679лв.
Всичко за функция: +679лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи +679лв.

Всичко разходи по бюджета -49 724лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)