Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 484 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 2 , т. 4 , б. „г” от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за разкриване на специализирано помещение за изслушване на деца в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, бул. „Липник” №14, гр. Русе.
2. Одобрява Споразумението за сътрудничество със Сдружение „Институт за социални дейности и практики” София относно оборудването и последващо използване на специализирано помещение „синя стая” за изслушване на деца, жертви и/или свидетели на престъпление, съгласно Приложение.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише споразумението по точка 2 от настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество
относно оборудване и последващо използване на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви и/или свидетели на престъпление

Днес, ………….г. се подписа настоящото споразумение за сътрудничество между:

1. Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, със седалище в гр. София, ул. „Григор Начевич” № 11-А и адрес на управление: гр. София, ул. “Княз Борис I” № 78, регистрирано в СГС по фир. дело № 11505/2000 г., БУЛСТАТ:BG130507277, представлявано от Нели Людмилова Петрова – Димитрова, в качеството й на Председател на УС, за краткост наричан по-долу Партньор 1

и

2. Община Русе, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, БУЛСТАТ: 000530632, представлявана от г-н Пламен Пасев Стоилов и началник отдел „Финансово стопански” Сабина Минковска, за краткост наричани по-долу Партньор 2

1. Страните по настоящия договор заявяват, че обединяват усилията си за организиране и извършване на съвместна дейност във връзка с оборудване и използване на специализирано помещение за изслушване на деца, находящо се на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 14 в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).

Права и задължения:

Партньор 1 се задължава:

1. Да осигури безвъзмездно доставка и монтаж на необходимата аудио и видео техника, която да позволи осъществяване и пренос на запис. Изборът и договарянето с фирмата подизпълнител ще бъде извършено от Партньор 1.
2. Да осигури безвъзмездно доставка и монтаж на преградно стъкло (тип „венецианско”) по предварително зададен от Партньор 2 размер. Изборът и договарянето с фирмата – подизпълнител ще бъде извършено от Партньор 1.
3. Да извърши необходимия ремонт и обзавеждане на определеното за специализирано изслушване на деца помещение.
4. Да предостави безвъзмездно 32 часа обучение за част от екипа на Партньор 2, определен за предоставяне на услугата подготовка и изслушване на деца, жертви и/или свидетели на насилие/престъпление. Броят на обучените лица е необходимо да бъде не по-малко от трима и не повече от четирима професионалисти.
5. Да предостави безвъзмездно еднократно 1 ден методическа подкрепа или супервизия за членовете на екипа, предоставящи услугата подготовка и изслушване на деца, жертви и/или свидетели на насилие/престъпление (групова супервизия или индивудална супервизия) в периода от стартиране на услугата до 30 април 2013 г.
6. Да предостави безвъзмездно помагало за подготовка и изслушване на деца, както и други материали, с които разполага във връзка с предоставяне на услугата.
7. Да оказва подкрепа при организиране на срещи с институции на местно ниво във връзка с откриването и стартиране на работа на специализираното помещение.
8. По заявка на Партньор 2 да предостави 3 дни до края на 2013 г., 6 дни за 2014 г. и 3 дни за 2015 г. методическа подкрепа или супервизия за членовете на екипа, предоставящи услугата от КСУДС – Русе подготовка и изслушване на деца, жертви и/или свидетели на насилие/престъпление (групова супервизия или индивудална супервизия) в периода от 1.05.2013 г. до 30.04.2015 г.

Партньор 2 се задължава:

1. Да осигури участието на минимум трима и максимум четирима свои служители – професионалисти (социални работници и психолози) в 32 часово обучение, организирано по програма на Партньор 1.
2. Да организира и да обезпечи финансово предоставянето от Партньор 1 на методическа подкрепа или супервизия за членовете на екипа от услугата подготовка и изслушване на деца, жертви и/или свидетели на насилие/престъпление 3 дни до края на 2013 г., 6 дни за 2014 г. и 3 дни за 2015 г.) (групова супервизия или индивудална супервизия) в периода от 1.05.2013 г. до 30.04.2015 г., чрез делегирания бюджет на КСУДС – Русе.
3. Да осигури оборудването и обзавеждането на детската част от помещението с мебели и играчки, необходими за извършване на целенасочена работа с децата.
4. Да обезпечава регулярно необходимите консумативи за видео и звуко запис на провежданите разпити в специализираното помещение, чрез делегирания бюджет на КСУДС – Русе.
5. Да гарантира използването на специализираното помещение и предоставянето на услугата в него качествено и отговорно с отношението на добър стопанин.
6. Да използва логото на фондация ОАК и сдружение ИСДП до края на месец април 2013 г. във всички материали и прояви свързани с разпространение на информация за специализираното помещение.

2. Плащания

Партньор 2 ще заплаща на Партньор 1 за описаното в т. 2 на задълженията сума в размер на 440 (четиристотин и четиридесет) лв., което включва 300 лева за 1 ден методическа подкрепа или супервизия (до 6 часа на ден по заявка групови и/или индивидуални супервизии), както и разходи за командировачни на супервизора. Заплащането ще се извърши в тридневен срок след представяне на доклад за осъществената супервизия на екипа.

2. Настоящето споразумение може да бъде прекратено при:

1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;
2) прекратяване на дейността на една от страните;
3) взаимно съгласие
3. Едностранното прекратяване на споразумението става с писмено уведомяване на другата страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на писменото уведомяване.

4. Настоящето споразумение се сключва за срок до 30.04.2015 година и влиза в сила от датата на неговото подписване.

5. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Настоящото споразумение ще влезе в сила в деня, в който Сдружение ИСДП получи екземпляр, надлежно подписан от Община Русе.

За Община Русе

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

САБИНА МИНКОВСКА
Началник отдел ФС

За Сдружение ИСДП

доц. Нели Петрова Димитрова,
Председател на УС