Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 484

РЕШЕНИЕ № 484
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.80,ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:
1.1.По прихода 109976470 лв., съгласно Приложение № 4-а;
1.2.По разхода 109976470 лв., съгласно Приложение № 4-а;
1.3.Преходен остатък 20086837 лв., съгласно Приложение № 4-а;
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 4
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки, съгласно Приложения №№ 5, 6.
4. Приема отчета на общинските предприятия, съгласно Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 13.