Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 485 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Общинска администрация“
Отпада:
Невяна Стефанова Станчева – мл.експерт-билети- поради назначаване на длъжност в друг отдел
Добавя се:
Тихомира Стефанова Генкова- мл.експерт-билети-новоназначена
ФУНКЦИЯ „Образование“
СУПНЕ „Фридрих Шилер“
1. Отпада:
2. Марияна Недева Иванова-Касиер –билети- напуснала
3. Добавя се:
4. Кремена Любчова Дочева – Касиер счетоводство –билети- новоназначена

РЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)