Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 485 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-19 от 18.02.2021 г. от Община Русе, Общински                         съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя смесена многофункционална устройствена зона от разновидност 2, отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, с устройствени показатели съгласно чл. 44 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. Като с ПЗ се запазват като елемент на плана, съществуващите сграда в ПИ 63427.182.35. С ПЗ се предвижда обединяването на трите имота в един ПИ с идентификатор 63427.182.43, застрояването е с ограничителни линии, свободно разположено, с височина до 10,00 м., изтеглено на законоустановените разстояния от имотните граници и при спазване сервитутите на преминаващите през имота комуникации. С ПУП се създава режим на устройство и застрояване на новообразувания имот и изграждане на нови сгради за социални грижи, свободно разположени, със силуетно изграждане на обемите, отчитащо пространственото въздействие и характера на околното пространство. ПУП да се съобрази със становищата дадени с писма с рег. №30-9965-51#1 от 10.03.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-51#2 от 16.03.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)