Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 485 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.), Общинският съвет реши:
Изменя и допълва Решение № 416 прието с протокол № 18/18.12.2012г. на Общински съвет Русе, както следва:
т. 1 се изменя и допълва по следния начин:
Било: „т.1 Общински съвет Русе отчита необходимостта от разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с капацитет 15 места и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с капацитет 10 на територията на община Русе и дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“.
Става:
„т. 1 Общински съвет Русе отчита необходимостта от разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с капацитет 15 места и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места и дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“ в съответствие с броя на предвидените по проекта места.”
т. 2 се изменя и допълва както следва:
Било:
„т. 2 Новите социални услуги Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“ да бъдат разкрити в сградата на закрития ДДЛРГ „Райна Гатева”, намиращ се в гр. Русе, ул. „Доростол” № 34.”
Става:
„т. 2 Новите социални услуги Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“ да бъдат разкрити в сградата на закрития ДДЛРГ „Райна Гатева”, намиращ се в гр. Русе, ул. „Доростол” № 34 като помещенията, разположени на втория и третия етаж се използват за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип. Помещенията на четвъртия етаж да се използват за дейността на Наблюдаваното жилище. Предоставеният сграден фонд да се използва за целите на двете услуги, разкрити по проекта за период не по-малко от 5 години.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)