Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 485

РЕШЕНИЕ № 485
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и ал.9 и чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
Приложение № 1 – Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
Приложение № 2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2007 г. и 2008 г.
2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2009 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2009 година.