Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 486 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 76, ал. 3 от АПК и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет реши:
1.    Приема Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. /Неразделна част от Решението/
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
П Р А В И Л А
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ
 
РАЗДЕЛ І
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
 
1.         ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
1.1.    Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
1.2.    Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
1.3.    Заявление се подава лично от заявителя (родител и/или настойник).
 
2.         КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ
 
 
Критерии
Точки
 
Пояснение
 
К1*
1.    Настоящ адрес на заявителя в района на училището
3 т.
Избраният критерий се доказва с документ за самоличност или адресна карта при потвърждаване на приема
2.    Постоянен адрес на заявителя в района на училището
2 т.
                    ОБЩО ТОЧКИ ЗА К1:     5 т.
Максималният брой точки се формира при съвпадане на настоящия и постоянен адрес с района на училището
К2
Най-краткото време за достигане до училището
до 3 т.
Броят точки се определя от училищната комисия при стъпка 0,5 (НЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ)
К3
Деца-близнаци
1 т.
Проверката се извършва служебно
К4
Деца сираци или полусираци
1 т.
 Проверката се извършва служебно
К5
Деца с трайни увреждания над 50%
1 т.
При подаване на заявлението се представя оригиналното решение на ТЕЛК
К6
Деца, потребители на социални услуги – ЦНСТ, Приемна грижа и по чл. 26 от Закона за закрила на детето
1 т.
При подаване на заявлението се представя служебна бележка от социалната институция
К7
Деца, завършили подготвителна група в същото училище
1 т.
Проверката се извършва служебно. Точките се начисляват за училището, в което детето е посещавало подготвителна група
К8
Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище
2 т.
Проверката се извършва служебно. Точките се начисляват за училището, в което брат/сестра, посещават училището в настоящата учебна година
К9
Близост до местоработата (в района на училището) на един от родителите/настойниците
1 т.
 
При подаване на заявлението се представя служебна бележка от местоработата на родителите/настойниците
 
*Информация за районите на училищата, намиращи се на територията на град Русе е публикувана на сайта на Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе и училищата, в които се осъществява прием в първи клас.
 
3.         ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
 
            3.1. За изпълнение на училищния план-прием директорът на съответното училище със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
3.2. Заявителят подава заявление по образец (Приложение 1) и получава входящ номер на място в избрано от него училище в град Русе. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи наличието на обстоятелствата за получаване на точки по посочените критерии по т.2.
            3.3. За едно дете може да бъде подавано само едно заявление и издаден само един входящ номер в съответното училище.
3.4. Кандидатстването се осъществява съгласно утвърден график на дейностите от кмета на Община Русе, публикуван на сайта на Община Русе, РУО – Русе и училищата на територията на град Русе, в които се осъществява прием в първи клас.
             3.5. Всички избрани критерии трябва да са актуални към момента на входиране на заявлението.
           
РАЗДЕЛ ІІ
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
 
1.         КЛАСИРАНЕ
 
1.1. Класирането се извършва в срокове, съгласно утвърдения график на дейностите и се публикува на сайта за прием в РУО – Русе и в съответното училище.
1.2. Класирането е отделно за всяко училище.
1.3. Децата се класират до броя на местата в утвърдените паралелки, съгласно действащото законодателство.
1.4. Децата се класират съобразно броя точки от критерии – в низходящ ред.
1.5. Не класираните деца участват в следващия етап на класиране за прием.
1.6. Директорът на съответното училище утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок, указан в графика на дейностите по приема.
1.7. Резултатите от всеки етап на класиране се публикуват на сайта за прием в РУО – Русе и в съответното училище.
1.8. Средищното училище ОУ „Иван Вазов” гр. Русе приема учениците от закрито училище в с. Басарбово и средищното училище ОУ „Ангел Кънчев” гр. Русе приема учениците от закритите училища в с. Червена вода, с. Пиргово и от с. Мечка.
1.9. В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, отговарящи на еднакви критерии – с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, се прилага Критерий К2. Взема се най-късото разстояние в метри от настоящия/постоянен адрес на родителите/настойниците до училището. Най-късото разстояние се измерва от училищната  Комисия по приема, по данни на Google Maps.
1.10.Приемането на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на РУО – Русе, по мотивирано предложение на директора на съответното училище, съгласно утвърдения график на дейностите.
 
2.         ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
 
2.1.    След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в училището (потвърждаване на приема), в което е класирано детето в срока, указан в графика на дейностите. Незаписано в този срок дете отпада от приетите за съответното класиране и на негово място се приема следващото дете.
2.2.    Заявлението за записване се попълва в училището, в което детето е прието в първи клас. Заявленията за записване се разработват от съответните училищни комисии за прием.
2.3. Ако детето е класирано и не е потвърден приема с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в указания срок, то ще отпадне от приема и на негово място ще бъде прието следващото дете. В случай, че детето не притежава такова удостоверение, заявителят попълва декларация на място в съответното училище, като посочва обективните причини за това.
2.4. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането.
 
РАЗДЕЛ ІІI
КОНТРОЛ
 
1. Контролът по спазването на реда за приемане на ученици в първи клас в общинските училища се осъществява от Община Русе.
 
Настоящите Правила за прием  на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе влизат в сила в деня на обявяване на решението на Общински съвет Русе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
Вх. №……………………………                                ДО ДИРЕКТОРА
Дата: ……………………………….                                НА ……………………………………..
Приел заявлението:…………..                                ГР. РУСЕ
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
 
Информация за дете, подлежащо на класиране за прием:
ЕГН/ЛНЧ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Адрес:
Настоящ:
Постоянен:
 
Заявител
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Имейл:
 
Телефон:
 
Адрес:
Настоящ:
 
Постоянен:
 
Адрес месторабота:
 
 
Детето ще участва в класирането по следните критерии:
К1
Настоящ адрес на заявителя в района на училището
3 т.
3d правоъгълник
Постоянен адрес на заявителя в района на училището
2 т.
3d правоъгълник
К2
Най-краткото време за достигане до училището
(Броят точки се определя от училищната комисия)
не се попълва от заявителя
К3
Деца-близнаци
2 т.
3d правоъгълник
К4
Деца сираци или полусираци
1 т.
3d правоъгълник
К5
Деца с трайни увреждания над 50%
1 т.
3d правоъгълник
К6
Деца, потребители на социални услуги
1 т.
3d правоъгълник
К7
Деца, завършили подготвителна група в същото училище
1 т.
3d правоъгълник
К8
Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище
2 т.
3d правоъгълник
К9
Близост до местоработата (в района на училището) на един от родителите/настойниците
1 т.
 
3d правоъгълник
 
 
 
 
Декларирам:
1. Запознат/а съм с Правилата за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе 2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.
 
Дата:……………..                                         Заявител:……………………………………

Гр. Русе                                                                                 /трите имена и подпис/