Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 486 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и искане с вх. №№УТ-27-86/17.12.2020г. и 94Р-6289-1#1/11.02.2021г. от Ивелина Георгиева Николова, упълномощен представител по пълномощно рег. № 8203/2020 на Радостин Тодоров Дуковски и на Владимир Енчев Ангелов, собственици на поземлен имот с идентификатор 02796.95.311, местност „Селището“, с. Басарбово, община Русе,  Общински съвет – Русе реши:

          Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на изменение на плана за улична регулация (ИПУР)  от о.т. 131 до о.т. 132 по трасето на съществуващата улица от о.т. 131 до о.т. 131.1 и  о.т. 131.2., с което се изменя частично регулацията на квартали с номера 40 и 42, прилежащи на тази улица. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за регулация (ПР) за обособяването на два урегулирани поземлени имота за ниско жилищно застрояване и един урегулиран поземлен имот за транспорт и комуникации за тяхното обслужване в рамките на площта на ПИ 02796.95.311, местност „Селището“, с. Басарбово, община Русе, на план за застрояване (ПЗ) на новообразуващите се имоти за ниско жилищно застрояване и изменението на регулацията (ИПР) на  УПИ V-3310, УПИ VI-428, УПИ VII-308 и УПИ VIII-3090 в кв. 40 и на УПИ I-439,  УПИ II-439 и УПИ VI-439 в кв. 42.   С ПЗ за имотите да се определи свободно ниско жилищно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2, процент на озеленяване – минимум 40% и височина на застрояването Н до 10 метра. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, на чл. 65 от Наредба РД-02-20-5/2016г. към ЗКИР и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх. №№ 30-9965-43#1/02.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-43#2/10.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението в частта, с която се разрешава ИПУР и ИПР подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от разграсяването му по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд –  Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)