Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 487 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 59, ал.1 и ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

НАРЕДБА
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РУСЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РУСЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Русе (русенски спортни клубове).
Чл. 3. Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.
Чл. 5 (1) Ежегодно с приемане на бюджета на общината, Общинският съвет приема Програма „СПОРТ“, с която определя размера на средствата за подпомагане на русенските спортни клубове за съответната година.
(2) Средствата по ал.1 се разпределят по следните раздели:
1. Ученически и масов спорт;
2. Състезания под егидата на община Русе;
3. Подпомагане на спортните клубове;
4. Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви;
5. Награди;
6. Резерв.
(3) Средствата за подпомагане на русенски спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Русе се разпределят по раздели по Програма „СПОРТ“ (Приложение 1).
(4) Конкретният размер на разпределението по разделите се определя ежегодно от общинския съвет
Чл. 6 (1) От раздел „Ученически и масов спорт“ се финансират ученически игри, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за студенти в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.
(2) Община Русе финансово подпомага годишно до три състезания, турнири или прояви, организирани от една спортна организация.
(3) Предоставят се средства за:
1. Разходи за целево подпомагане на спортната дейност включват:
а/ Такси за картотекиране на състезатели и членове в национални спортни организации;
б/ Такси за участия на състезатели и отбори в спорни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;
в/ Разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;
г/ Закупуване на екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;
д/ Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, необходими за осъществяване на учебно-тренировъчния процес;
е/ Наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.
2. Административни разходи включват:
а/ Съдийски възнаграждения;
б/ Възнаграждения за медицинско осигуряване;
в/ Възнаграждение на обслужващ персонал.
3. Разходи на участниците включват – пътни, дневни, нощувки и такси за участия.
Чл. 7 (1) По раздел „Състезания под егидата на община Русе“ се подпомагат традиционни за Община Русе състезания с масов характер.
(2) Община Русе финансира годишно до три спортни прояви, организирани от една спортна организация.
(3) Предоставят се средства за разходите по чл. 6, ал. 3.
Чл. 8 (1) По раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се подпомагат водещи клубове, развиващи основните видове спорт – футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол и бокс.
(2) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“, се предоставят средства в размер до 10 на сто за финансиране на спортните клубове, които не се финансират от Министерство на младежта и спорта за масов спорт.
(3) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се предоставят средства в размер до 80 на сто за приоритетни спортове и водещи в тях клубове по Приложение 1.
(4) Разпределението на средствата извън тези по ал. 2 и ал. 3 за подпомагане дейността на спортните клубове се извършва по точкова система, както следва:
1. За всеки кандидатстващ клуб се пресмята точков еквивалент равен на финансовите средства отпуснати от Министерство на младежта и спорта на клуба по Раздел „Подпомагане на спортните клубове“. Абсолютната стойност на средствата в годината на финансиране от Раздел „Подпомагане на спортните клубове“ от Министерство на младежта и спорта, се превръща в точки.
2. Сумата по направление „Подпомагане на спортните клубове“, по Програма „СПОРТ“ за съответната година се разделя на сумата, получена от русенските спортни клубове от Министерство на младежта и спорта, за развитие на спортните клубове и се получава коефициент за съответната година.
3. Полученият коефициент се умножава по точките за съответния спортен клуб кандидатствал за финансиране и се получава размерът на средствата за финансиране.
(5) Спортните клубове финансирани по ал. 2 и ал. 3 не получават финансиране по ал. 4.
Чл. 9 (1) От раздел „Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви“ се финансират международни състезания и домакинства на Държавни първенства.
(2) Предоставят се средства се разходите по чл. 6, ал. 3.
Чл. 10 (1) Със средствата по раздел „Награди“ се награждават изявени спортисти, треньори и деятели за престижни и призови класирания, юбилеи, годишнини и др. Изплащат се разходите и по церемонията за присъждане на наградите „Спортист на годината“.
(2) Средствата по ал.1 се предоставят със Заповед на кмета на общината.
Чл. 11 Средствата по раздел „Резерв“ се предоставят със заповед на кмета на община Русе по предложение на комисията по чл. 18 .

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 12. Със средства, отпускани от Община Русе на русенските спортни клубове, се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
Чл. 13. За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член, могат да кандидатстват само спортни клубове по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:
1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Русе;
2. състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени и състезатели – студенти в редовна форма на обучение, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Русе и да са участвали в държавния спортен календар;
3. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;
4. да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен съюз;
5. да участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар;
6. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;
7. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
8. да са изпълнили задълженията си към Община Русе по предходно финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;
9. да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;
10. състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба №8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването;
11. да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Русе минимум една година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.
Чл. 14. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:
1. русенски спортни клубове, на които Община Русе е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен по тяхна вина;
2. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
3. търговци и търговски дружества.

ГЛАВА ТРЕТА
КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 15 Комисията по чл. 18 при разглеждане на предложенията прилага критерии за подпомагане дейността на спортните клубове, както следва:
1. Постигнати резултати в официалния международен календар и официалния държавен спортен календар за предходната година;
2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в балкански, европейски, световни първенства и олимпийски игри за предходната година;
3. Състезатели на спортни клубове, участвали в държавните първенства и национални купи, утвърдени от Министерството на физическото възпитание и спорта, за предходната година;
4. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в гр. Русе – обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в държавните първенства през предходната година;
5. Организиране и провеждане на традиционни за община Русе, спортни прояви от русенски спортни клубове;
6. Организиране и провеждане на състезания, включени в ученическия спортен календар през предходната година.
7. Брой спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.
8. Брой състезатели, включени в национален отбор.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 16. Ежегодно, в срок до 28 февруари, заинтересуваните русенски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Русе заявление (Приложение №2) за финансово подпомагане, за годината на финансиране
Чл. 17. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри (Приложение №9, 10 и 11) на проекта за кандидатстване по Програма „Спорт“ за развитие на спортните клубове, както и следните документи:
1. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
2. финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща русенския спортен клуб, с номер на банковата сметка (Приложение №5);
3. копие на удостоверение, че русенския спортен клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта (или документ че същия е в процес на регистрация);
4. списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (Приложение №7);
5. декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Русе и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 14 от тази Наредба (Приложение №3);
6. копие от списък на картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт, който са преминали през задължителните медицински прегледи (Приложение №6);
7. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
8. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
9. списък на картотекирани спортисти на спортния клуб;
Чл. 18. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 16, кметът на Община Русе със заповед назначава комисия, включваща председател – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Русе, правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финансово стопански дейности“, представители от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към дирекция „Култура и образование” на Община Русе, както и всички членове на постоянната комисия по „Младежта и спорта” към Общински съвет – Русе.
Чл. 19. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и изготвя списък с утвърдените проектопредложения и разпределението на средствата за подпомагане на спортните клубове;
(2) Списъкът следва да съдържа:
1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Държавната агенция за младежта и спорта;
2. пълно и точно наименование на спортния клуб;
3. точната сума на предложената годишна целева субсидия;
4. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб.
(3) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените за разглеждане заявления;
3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;
4. русенски спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.
(4) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т. 3 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 20. В петдневен срок след всяко заседание, комисията представя протокола на Кметa на Община Русе за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет – Русе за сведение.

ГЛАВА ПЕТА
ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 21. (1) Условията за финансово подпомагане от Община Русе по реда на глава трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
(2) Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази Наредба, се сключва в тридесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите.
Чл. 22. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове, включват разходи, свързани със спортната им дейност като от 20 % до 40 % от тях трябва да са разходвани за детско-юношески спорт:
1. такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации;
2. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия, тренировъчни лагери – пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;
3. разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;
4. екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;
5. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения;
6. наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.
Чл. 23. Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата, съгласно разпоредбите на чл. 12 от настоящата Наредба. Те се отчитат с финансови отчети по образец, съгласно Приложение №8 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

ГЛАВА ШЕСТА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 24. Община Русе, чрез дирекциите “Култура и образование” и “Финансово – стопански дейности”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.
Чл. 25. Спортните клубове, които не използват по предназначение предоставените им по тази наредба средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент. Редът за възстановяване на средствата се постановява със Заповед на Кмета на общината.
Чл. 26. При констатиране на неправомерно разходване на предоставените средства, както и при ненавременно отчитане на разходите по предоставените субсидии по тази наредба, Кметът има право едностранно да развали изпълнението на договора.
Чл. 27. При прекратяване на договорните отношения по чл. 25 или чл. 26 от настоящата Наредба, спортният клуб е длъжен да възстанови предоставените му средства.
Чл. 28. При нарушение на чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗФВС или на разпоредбите на Наредбата за допинговия контрол при спортносъстезателната и тренировъчната дейност в Република България както и при хипотезите на чл. 17в от ЗФВС финансирането се спира, считано от момента на констатиране на нарушението от компетентните органи до изясняване на случая. При доказано нарушение се прекратява договорът със съответният клуб.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет – Русе.
§ 4. С приемането на тази наредба се отменя Правилникът за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. на Общински съвет – Русе.
§ 5. Срокът за подаване на заявление по чл. 15 от тази Наредба за 2017 г. е до 20.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)