Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 487 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-18/18.02.2021г. и 30-1123-1/08.03.2021г.  от „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,  находящ  се  в  местността   „Липата“, землище на с. Николово, община Русе, като с плана за имота се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/ и се създадат устройствени условия за свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване разположени на минимум 3 метра от границите на имота. Да се предвидят следните устройствени показатели: плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояването до 2,5 и процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването Н до 15 метра. За свинекомплекса е осигурено и реализирано електрозахранване, водоснабдяване и отвеждане и пречистване на отпадните води, което следва да се отрази при изработването на съответните план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура съобразно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)