Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 487

РЕШЕНИЕ № 487
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя членове от 38 до 42 включително от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Изменя чл.18 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като текстът придобива следната формулировка:
„Чл. 18. (1) Председателят на общинския съвет изпълнява функциите си на пълно работно време при ненормиран работен ден, при условията на Кодекса на труда.
(2) Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет е равно на възнаграждението на кмета на Общината.”
3. Приема следните промени в чл.23 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
• Изменя ал.2 като текстът придобива следната формулировка: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”
• Създава нова ал.3 със следния текст: „При неучастие на съветник в заседание на Общинския съвет или на негова комисия, на която съветникът е член, без уважителна причина, възнаграждението му за съответния месец се намалява с 10 на сто за всяко отсъствие.”
• Старата алинея 3 става алинея 4.