Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 488 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. Заменя в чл.18, ал.1 цифрата: „9,46 лв.“ с цифрата „11,46 лв.“
§ 2. От чл.18, ал.1 отпада текста в скобите „в рамките на учебната година, без м. юли и м. август“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)