Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 488 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-14/15.02.2021г.  от Данаил Илиев Йорданов,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността   „НАД СЕЛО“, землище на с. Николово, община Русе, като с плана за имота се определи зона за застрояване за ваканционно селище /Ос/ с плътност на застрояване до 20%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,5 и процент на озеленяване – минимум 60% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 6 метра от дъно имот, на минимум 4 метра от страничните граници и на 3 и на 5 метра от границите към обслужващите пътища. Запазва се без застрояване сервитутната зона на преминаващия през източната част на имота водопровод. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-37#1/01.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-37#2/05.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)