Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 488

РЕШЕНИЕ № 488
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 и чл.14 т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 197 от 28.05.2004 г, Общинският съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2009 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 113 491 095 лв.
(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1,1А и 1Б)
в това число:
1 . Приходи с държавен характер за финансиране
на държавни дейности : 49 717 187 лв.
– Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 49 717 187 лв.
2. Приходи с държавен и общински характер за
финансиране на местни дейности 63 773 908 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 1 062 800 лв.
Обща изравнителна субсидия 3 094 700 лв.
Целева субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 130 600 лв.

Имуществени данъци и неданъчни приходи 41 028 300 лв.
в т.ч.
– собствени приходи за делегирани разходи 598 165 лв.
( Образование –278 365 лв.; Култура – 319 800 лв. Приложение № 1Б)
– просрочени вземания към 31.12.2008 г. 547 790 лв.

Трансфери – -230 299 лв.
В т.ч.
Получени трансфери + 322 600 лв.
– Д А М С + 300 000 лв.
– М-во на културата + 22 600 лв.
Предоставени трансфери – 552 899 лв.
О Ф Д – 100 000 лв.
Драматичен театър – 40 000 лв.
Куклен театър – 32 000 лв.
Прогр.”У-ще,муз.театър” – 4 150 лв.
Прогр.”Изкуство за цеца” – 27 605 лв.
Проект по „Кр.България” – 349 144 лв.
(Обекти за реализиране през 2009 г.- „Реконструкция тротоарни настилки и ДОС кръгово движение паметник „Альоша” гр.Русе” и „ Тротоарни настилки и ДОС – ул.”П.Д.Петков” )
Преходен остатък – 20 086 837 лв.
в т.ч.
– § 93 39 соб.прих. на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети 1 021 562 лв.
(Образование –922 667 лв.; Култура – 78 145 лв.;
ДДЛРГ„Надежда” – 20 750 лв.- Приложение № 1А )
– Проект „Грижа за всеки ученик”- Образование 39 700 лв.
– Такса битови отпадъци- д-ст „Чистота” 5 147 061 лв.
– Туристическа такса – д-ст 898 програма
„Туризъм” 155 068 лв.
– Целева субс.капиталови разходи – КБ 630 260 лв.
– Целеви средства за капиталови разходи- КБ 3 754 200 лв.
– От преизп. на приходи и реализ.икономии
в разходите – ф-ция „Жил.стр.и БКС” 9 338 986 лв.

Заеми -1 435 380 лв.
– за погасяване – ПУДООС -148 268 лв.
– за погасяване заем Инвестбанк -1 287 112 лв.
Друго финансиране 36 350 лв.
В т.ч. – финансов лизинг – 11 000 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 113 491 095 лв.

В т.ч. Резерв за непредв.и неотл. разходи 5 580 529 лв.
(разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложения №,№ 2,3,
3А, 4, 4А )

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 96 853 282 лв.

В т.ч. Резерв за непредв.и неотл. разходи 5 474 249лв.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТИ 49 717 187 лв.
в т.ч.-резерв -10 % (чл.17 ал.1 от ЗДБРБ) 4 971 719 лв.
Функция „Общи държавни служби 394 766 лв.
Функция “Отбрана и сигурност “ 23 096 лв.
Функция “ Образование” 2 585 067 лв.
Функция “Здравеопазване” 1 247 078 лв.
Функция “Соц.осиг.и грижи” 570 014 лв.
Функция “Поч.дело, култура…” 151 698 лв.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 47 136 095 лв.
в т.ч.
– Резерв за непредв.и неотл. разходи 502 530 лв.
– резерв -10 % (чл.17 ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.)
Зимно поддържане и снегопочистване – д-ст 832 13 060 лв.
-резерв -10 % (чл.17 ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.)
Обща изравн.субс. – МД д-ст 998 „Резерв” 309 470 лв.
-резерв МД ( чл14 т.2 от ЗОБ ) д-ст 998 „Резерв” 180 000 лв.

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 16 637 813 лв.

– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 1 062 800 лв.
В т.ч.
-резерв -10 % (чл.17 ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.) 106 280 лв.
Обект:”Рем.и обновяване на детски площадк蔧 5100 106 280 лв.

§ 51 00 Основен ремонт 239 600 лв.
целеви обекти:
Обект:„Основен ремонт пътя /Русе – Кубрат/
клон Образцов чифлик /Русе – Юделник/
клон Просена” /Ново село – Семерджиево” 239 600 лв.

§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 716 920 лв.
Обект:”Изграждане улично осветление по бул.”България”
от пътен възел „Христо Ботев”до пътен възел КАТ 572 720 лв.
Обект:”Проектиране и изграждане осветление на
ул.”Флотска”, „Криволак”, „Драгоман”
и „Червен” 51 600 лв.
Обект:”Проектиране и изграждане осветление на
ул. „Гео Милев” 11 200 лв.
Обект:” Проектиране и изграждане районно
Осветление бл.”Потсдам 1” и „Потсдам 2” 31 400 лв.
Обект:”Благоустрояване на терен до читалище в
кв.Средна кула” 50 000 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства 15 575 013 лв.
В т.ч.
– Съфинансиране на проекти по „Кр. България” 300 000 лв.

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 746 600 лв.
4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 17 384 413 лв.
( съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2009 година – Приложение № 5 )
ІІІ. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2008 год., на обща сума по приходите 4 439 356 лв. и разходите 3 872 807 лв. съгласно Приложения №,№ 7 и 7А.

ІV.Приема план-сметките на общинските предприятия “Спортни имоти”, “Жилфонд”,“А Р Т”, СЗ “КООРС”, ОП „Доходно здание” и ОП “Пътно поддържане и сигнализация”, съгласно Приложения №№ 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

V.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2009 год. на обща сума
1 672 235 лв.съгласно Приложение № 6.

VІ.Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2009 год.-местни дейности, съгласно приложение №8.

VІІ.Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация „- 275 щатни бройки и средства за работни заплати за 2009 година – 2 555 532 лв. ( т.8 от РМС № 29 от 23.01.2009 г.).

VIІІ.Утвърждава следните лимити за разходи :
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения .
2.Представителни разходи 105 700 лв.
– в това число :
Общинска администрация – 100 000 лв.
Кметства-всичко – 5 700 лв.
1.Николово – 500 лв.
2.Мартен – 1 000 лв.
3.Ново село – 500 лв.
4.Червена вода – 500 лв.
5.Семерджиево – 500 лв.
6.Басарбово – 500 лв.
7.Просена – 400 лв.
8.Хотанца – 400 лв.
9.Сандрово – 500 лв.
10.Тетово – 500 лв.
11.Ястребово – 250 лв.
12.Долно Абланово – 150 лв.
3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица,., съгласно приложения № 10 и 11
4. Размер на режийни разноски за сметка на собствените приходи на общината за столово хранене в Спортно училище “М-р Ат.Узунов”, както следва:
– закуска – 0,24 лв.; обяд – 0,64 лв.; вечеря – 0,32 лв.
ІХ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи / Приложение № 18 /.
Х. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи до 100 % от цените във втора класа на железопътния транспорт и 85 % по автомобилния транспорт за обикновен автобус от местоживеенето им до местоработата и обратно / Приложение № 19 /.
ХІ.Определя ( съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД ) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 9.
XІІ.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
1. Местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.
2. Делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 31 ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
XIІІ.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит – местни дейности / чл.14 от Закона за общинските бюджети /
XIV.Задължава кмета на общината:
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредите с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно със заповед промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2009 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност – § 32 от ПЗРна ЗДБРБ за 2009 г.
6. Да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).
7. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за съфинансиране на спечелени проекти от планираните кредити в разходната част по капиталовия бюджет ( обект:”Дялово участие на Общината за съфинансиране на проекти” ), като предоставени трансфери със знак минус от прихода, съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”.
XV. На основание § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 319 800 лв. (Приложение № 1Б).
XVІ.На основание § 69 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 278 365 лв. (Приложение № 1А)
ХVІІ. Препоръки от общинския съвет към кмета на общината:
При изпълнение на общинския бюджет да се извършат следните разходи:
– Ремонт на сградите на пенсионерски клубове, съгласно необходимостите им;
– Изграждане зала по джудо (при реализиране приходи от приватизация на общинска собственост );
– Подмяна на дюшеме в зала 1 на спортен комплекс „Дунав”;
– Проектиране на асансьори в СДГ „Зора” и едно Средно общообразователно училище;
– Изготвяне на проект за ремонт на музей „Баба Тонка”;
– Проектиране на отоплителна инсталация на твърдо гориво на спортна зала с.Тетово;
– Подпомагане ремонт на тоалетни в СОУ „Христо Ботев”.