Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 489 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията, Общинският съвет реши:
1. Закрива тролейбусна линия №25 с маршрут Централна гара – Захарен завод;
2. Утвърждава актуализирани летни и зимни разписания на вътрешноградските линии от Общинската транспортна схема по Приложение № 1 (зимни разписания) и Приложение № 2 (летни разписания).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)