Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 489 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС и изготвената скица – предложение от „ДММ – ДИЗАЙН“ ЕООД, Общински съвет Русе  реши:

Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на улицата от о.т. 341 по ул. „Тец” до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134.

ПУП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на ЗУТ и Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към ПУП да се изготви таблица за засегнатите УПИ, с координатен регистър и данни за предвидените площи за придаване и отнемане по улична регулация.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението в частта, с която се разрешава ИПУР и ИПР подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от разгласяването му по реда на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд –  Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)