Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 489

РЕШЕНИЕ № 489
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ала.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.234, ал.1 от ТЗ, общинският съвет реши:

1. Допълва свое Решение № 424, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г. като към точка 2.2. след думите „юридическо лице” се поставя запетая и се добавя следния текст: „представлявана от кмета на общината”.