Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 49 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 49
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.64 от Закона за енергетиката, Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на следните общински имоти:
– имот №000239 – пасище, мера, с площ 6,093 дка, трета категория при неполивни условия;
– имот №000240 – пасище, мера, с площ 5,492 дка, трета категория при неполивни условия;
– имот №000260 – пасище, мера, с площ 5, 495 дка, шеста категория при неполивни условия
и за учредяване правата по чл.25, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл.64 от Закона за енергетиката на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Срокът на настоящото решение е до момента на утвърждаване на трасе от КЗЗ към Министерство на земеделието и храните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)