Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 198ж, 198б, т. 2 и чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

I.Одобрява окончателните списъци на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, публична общинска собственост на територията на Община Русе и упълномощава Кмета да подпише окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите.
II.Съгласува допълнителният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.
III.Одобрява Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, ведно с приложенията към него.
IV.При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 17.12.2015 г. от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
V.Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 17.12.2015 г. от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1.Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г.
2.Гласуване на решение Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, да приеме и включи към активите в Приложение 1 списъците с активи на ВиК системите и съоръжения, намиращи се на територията на с. Черешево, община Сливо поле, област Русе и принципно съгласие, намиращите се на територията на с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе.
3.Гласуване на решение за сключване на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и определения с решение на Общото събрание от 11.03.2015 г. оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, в съответствия с чл.198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ.
4.Други.
VI.При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 17.12.2015 г. от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)