Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 49

РЕШЕНИЕ № 49
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 от ЗОС и във връзка с чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

І. Обявява имоти в с.Червена вода, както следва:
1. УПИ І-за озеленяване, кв. 86 в с.Червена вода, представляващ терен с площ 10 370 кв.м.
2. Кв. 75-за озеленяване в с.Червена вода, представляващ терен с площ 28 334 кв.м.
3. УПИ ІІ-726, кв.56 в с.Червена вода, представляващ дворно място с площ 4 895 кв.м. и построената върху него масивна двуетажна сграда представляваща детска градина със застроена площ 611,73 кв.м.
4. Имот № 000203 в землището на с. Червена вода, с начин на трайно ползване-пасище, мера с площ 32,229 дка,
за публична собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.