Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 490 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги планов период 2016 г. и прогноза за 2017 г. на Община Русе в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020), съгласно Приложение 1, което е неразделна част от решението.
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020), съгласно Приложение 2, което е неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2016 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2017 Г.

През 2016 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет-Русе Годишен план за развитието на социалните услуги през 2016 г.
Община Русе продължи да развива мрежата от социални услуги за деца и възрастни, предоставяни на територията на общината.
За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи са разпределени в шест дневни центъра, два от които предоставят седмична грижа.
През 2016 г. работят един център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, два центъра за обществена подкрепа и два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа.
Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в шест центъра за настаняване от семеен тип. В разкритото „Звено майка и бебе”, се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение. Продължи предоставянето на услуги за деца в риск, както и за деца на бежанци чрез социалната услуга „Приют за безнадзорни деца“.
Осигурено беше и предоставянето на приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”.
През 2016 г. е запазен капацитета на услугите в общността за възрастни. Работата си продължават дневния център за лица с увреждания и зависимости и дневния център за стари хора. Нуждаещите се лица, ползват услуги в общността в трите съществуващи центъра за социална рехабилитация и интеграция – за незрящи лица, за лица с психични заболявания и зависимости и за лицата настанени в приюта за възрастни в риск от социално изключване и изолация.
През отчетния период резидентни услуги за възрастни се предоставят в наблюдавано жилище и три центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и/или деменция. Продължава дейността на петте защитени жилища – две за лица с психични заболявания и три за лица с умствена изостаналост. Социална подкрепа на лица в риск се осъществява в приюта за бездомни лица и в кризисния център за лица пострадали от насилие, трафик или други форма на експлоатация.
Услуги в домашна среда, чрез средства от бюджета на община Русе, се предоставят от „Домашен социален патронаж” – Русе. До 29.02.2016 г. услугата „Личен асистент” са получавали потребители по проект „Нови възможности за грижа” От 16.05.2016 г. почасови услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник“ ползват потребители по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда – Русе“

Постигнати резултати по приключили проекти и осигурена устойчивост за функциониране на социални услуги през 2016 г.

1. Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от постоянни медицински грижи – капацитет 8 места. Услугата стартира като делегирана от държавата дейност след приключване на проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе“ по схема „Шанс за щастливо бъдеще“.
2. Звено „Майка и бебе“– с капацитет 4 места. Услугата стартира като делегирана от държавата дейност след приключване на проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе“ по схема „Шанс за щастливо бъдеще“ и общинско финансиране в периода от 01.12.2015 г. до 29.02.2016 г.
3. Дневен център за деца с увреждания – с капацитет 20 места. Услугата стартира като делегирана от държавата дейност след приключване на проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе“ по схема „Шанс за щастливо бъдеще“ и общинско финансиране в периода от 01.12.2015 г. до 31.03.2016 г.
6. Реализиране на проект „Приеми ме 2015“ – Към 31.12.2016 г. има 24 утвърдени, от които 23 професионални и 1 доброволно приемни семейства. В 19 семейства са настанени деца, а в 5 няма настанени деца. Настанени в периода са 21 деца в приемни семейства, от които 17 здрави и 4 с увреждания.
7. Реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ с предоставяне на услугата Личен асистент до 29.02.2016 г. За периода като лични асистенти са наети 132 лица. Те са предоставяли услугата в домовете на 136 потребители от Община Русе.
8. През 2016 г. е сключен един договор с Фонд „Социално закрила“ на Министерство на труда и социалната политика за финансиране на дейностите на „Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“. Осигурена е топла храна за 99 потребители в периода 01.01.2016 г. – 30.04.2016 г.
9. В периода от 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г. за втора поредна година Община Русе подписа договор и реализира проект по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ – 2016 г. Осигурява се топъл обяд на 110 лица от посочените целевите групи посочени в програмата.
10. Осигуряване на устойчивост при предоставяне на почасовите и мобилните услуги, предоставяни по проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г.“, от 01.07.2016 г. чрез проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Русе“, финансиран по ОП РЧР 2014–2020 г. По дейностите по проекта се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна възраст и техните семейства и ще са насочени към:
– Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи родители за формиране на родителски умения;
– Семейно консултиране, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, което не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
– Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
– Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
– Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.

Реализиране на проектни дейности през 2017 г. за предоставяне на социални услуги в общността.
1. Подадено е проектно предложение до Ръководителя на УО на МТСП за реализиране на дейности, чрез Разкриване на Общностен център за предоставяне на социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за 20 деца от различни рискови групи и почасовите услуги ЛА и СА.
2. По проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Русе“, финансиран по ОП РЧР 2014–2020 г. ще продължат да се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна възраст и техните семейства.
3. При предоставяне на възможност след 01.05.2017 г. Община Русе ще разработи и при одобрение от страна на УО има готовност да реализира проект по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-3.003 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2017 г. Осигуряването на топлият обяд ще е за 110 лица от посочените целевите групи посочени в програмата.
4. По проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. се предоставя социалната услуга в периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. с капацитет 15 места. След приключване на проектните дейности до получаване на финансиране като държавно делегирана дейност, услугата ще се финансира като местна дейност.
5. Във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Община Русе по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предстои кандидатстване на Община Русе” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура BG16RPOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. С проекта ще се осигурят социални жилища, чрез 28 апартамента, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от тук!