Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 490 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-15/16.02.2021г. от Тодор Любомиров Томов,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2366, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе, като с плана за имота се определи зона за вилно застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 4 метра от страничните имотни граници и към обслужващия път от северозапад и на 6 метра от дъното на имота. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-49#1/08.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-49#2/10.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)