Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 490 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира Кунчо Славов Кунчев за Управител на „Общински пазари” ЕООД за срок от три години, считано от 24.04.2013 г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)