Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 491 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл.17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията на Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Изменя и допълва т. 1 на Решение № 405, прието с Протокол № 16/15.12.2016 г., Общински съвет Русе, като преди текста:
„Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на насилие в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2017 г.“
се добави:
„Дава съгласие за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на насилие в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, като местна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2017 г., до издаване на заповед от Изпълнителния директор на АСП, за разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност.“
2. Възлага на Кмета на Община Русе да осигури необходимото финансиране за функциониране на социалната услуга до издаване на заповед от Изпълнителния директор на АСП, за разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност.
3. Възлага на Кмета на Община Русе съгласно разпоредбите на чл. 36г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в едномесечен срок от датата на откриване на социалната услуга, като местна дейност, да уведоми писмено Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)