Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 491 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Създава работна група, която да извърши промени в Наредба № 17 за символиката на Община Русе, с оглед прецизиране на критериите за реда с удостояване с наградите предвидени в наредбата.
 2. Избира работна група в състав:
 3. Косьо Станев
 4. Орлин Дяков
 5. Росица Георгиева
 6. Елеонора Николова
 7. Деана Тонева
 8. Мирослав Славчев
 9. Дауд Ибрям.
 10. Избира за ръководител на работната група Орлин Дяков.
 11. Работната група да внесе предложение за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе най-късно до 14.06.2021 г.
 12. Заседанията се свикват от ръководителя на работната група или от 1/3 от членовете й. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство повече от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)