Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 492 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, в изпълнение на Стратегията за развитие на Община Русе и Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да разкрие:
1.Две яслени групи за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към детска ясла № 6, на адрес: град Русе, улица „Н. Вапцаров“ № 20 с капацитет 32 деца, считано от 01.06.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за разкриване на две яслени групи с капацитет 32 деца, считано от 01.06.2018 г. на адрес град Русе, улица „Н. Вапцаров“ № 20
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до министъра на финансите и до директора на Регионална здравна инспекция – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)