Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 492 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания във всички училища на територията на Община Русе, в следния състав:

Ръководител:

Енчо Енчев – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Русе

Членове:

 1. Магдалина Илиева – заместник-кмет „Устройство на територията“ в Община Русе;
 2. Златомира Стефанова – заместник-кмет „Икономика и международно сътрудничество“ в Община Русе;
 3. Д-р Теодора Константинова – общински съветник и председател на постоянна комисия по здравеопазване и социална политика в Общински съвет – Русе;
 4. Проф. Христо Белоев – общински съветник и председател на постоянна комисия по образование, наука и иновации в Общински съвет – Русе;
 5. Д-р Росица Георгиева – общински съветник и началник на Регионално управление на образованието – Русе;
 6. Елисавета Досева – общински съветник;
 7. Дияна Михайлова – директор на Център за специална образователна подкрепа – Русе;
 8. Евгения Стоянова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Русе;
 9. Директори на всички учебни заведения на територията на Община Русе;
 10. Владо Владов – общински съветник в Общински съвет – Русе;
 11. Катя Петрова – директор на дирекция “Хуманитарни дейности“;
 12. Таня Тодорова  – началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“.

2. При изпълнение на поставената задача работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)