Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 492 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Независимост” № 2г, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5255 с площ 1 735 кв.м. и построената в него двуетажна сграда със застроена площ 630 кв.м., предмет на АОС № 6867/25.01.2013 г., на „Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД, за срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)