Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 493 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:
1. Одобрява сключеното споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Пегас“, за реализиране на дейностите по проект „Активно включване“ – Приложение №1 – неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)