Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 493 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 ЗОС, чл.6, ал.1, б.“к“ ЗМДТ, във връзка с чл.25, ал.1, изр. трето, чл. 37о, ал.1 , чл.37и, ал.ал.3,4,5 и ал.6 и чл.37п от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
 
1. Приема Годишния план за паша (Приложение№1 към настоящото предложение), като дава съгласие за разпределението за общо и индивидуално ползване по землища, съгласно годишния план за паша. Предоставянето за ползване на мерите и пасищата не гарантира подпомагането на земеделските стопани по схемата за единно плащане на площ.
Ползвателите на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване се задължават да ги поддържат в  добро екологично и земеделско състояние, отговарящо на изискванията в заповедта на Министъра на земеделието и храните, както и да заплащат приетите от общинския съвет пасищни такси.
2. Дава съгласие за предоставяне за общо ползване на пасища от ОПФ, както следва:
·         За землището на с. Просена за общо ползване се предоставят:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000011
Аблановското
Пасище, мера
3
1,454
2
000030
Джевелията
Пасище, мера
3
1,557
3
000037
Джевелията
Пасище, мера
3
0,601
4
000065
Джевелията
Пасище, мера
3
7,993
5
000066
Джевелията
Пасище, мера
3
10,438
6
000095
Джевелията
Пасище, мера
3
4,114
7
000097
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,245
8
000100
Конлук дере
Пасище, мера
3
0,747
9
000101
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,342
10
000102
Конлук дере
Пасище, мера
4
1,049
11
000103
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,598
12
000105
Конлук дере
Пасище, мера
3
6,321
13
000107
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,095
14
000129
Конлук дере
Пасище, мера
4
30,901
15
000130
Ясаци
Пасище, мера
3
1,096
16
000132
Ясаци
Пасище, мера
3
2,043
17
000134
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,238
18
000136
Конлук дере
Пасище, мера
3
5,802
19
000137
Конлук дере
Пасище, мера
3
4,376
20
000140
Конлук дере
Пасище, мера
3
17,232
21
000144
Аблановското
Пасище, мера
3
40,189
22
000146
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,747
23
000151
Аблановското
Пасище, мера
3
16,666
24
000154
Конлук дере
Пасище, мера
3
3,735
25
000160
Аблановското
Пасище, мера
3
5,235
26
000165
Аблановското
Пасище, мера
3
3,894
27
000176
Аблановското
Пасище, мера
3
17,230
28
000180
Аблановското
Пасище, мера
3
2,139
29
000189
Аблановското
Пасище, мера
3
6,559
30
000197
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,839
31
000199
Джевелията
Пасище, мера
3
1,028
32
000225
Джевелията
Пасище, мера
3
19,494
33
000207
Дренака
Пасище, мера
3
26,888
34
000215
Дренака
Пасище, мера
3
27,914
35
000257
Ясаци
Пасище, мера
3
2,738
36
051006
Ясаци
Пасище, мера
3
0,794
37
000207
Дренака
Пасище, мера
3
26,888
38
000215
Дренака
Пасище, мера
3
27,914
39
000257
Ясаци
Пасище, мера
3
2,738
40
051006
Ясаци
Пасище, мера
3
0,794
 
на Гражданско сдружение „Орешака”, с. Просена, с представител Севинч Ирфанова Юсеинова, с адрес: с. Просена, ул. „Васил Левски”№2.
Задължава ГС „Орешака” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
·         За землището на с. Тетово за общо ползване се предоставят:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище, мера
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище, мера
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище, мера
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище, мера
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище, мера
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище, мера
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище, мера
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище, мера
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище, мера
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище, мера
3
2,269
11
000043
––––––-
Пасище, мера
5
41,259
12
000044
––––––-
Пасище, мера
5
21,793
13
000045
––––––-
Пасище, мера
5
0,967
14
000055
––––––-
Пасище, мера
3
1,932
15
000064
––––––-
Пасище, мера
3
0,389
17
000090
––––––-
Пасище, мера
5
4,988
18
000091
––––––-
Пасище, мера
5
2,047
19
000093
––––––-
Пасище, мера
5
3,788
20
000097
––––––-
Пасище, мера
3
31,576
21
000099
––––––-
Пасище, мера
5
37,970
22
000103
––––––-
Пасище, мера
5
2,348
23
000114
––––––-
Пасище, мера
3
2,092
24
000115
––––––-
Пасище, мера
3
3,935
25
000116
––––––-
Пасище, мера
3
2,010
26
000117
––––––-
Пасище, мера
3
24,145
27
000131
––––––-
Пасище, мера
3
6,684
28
000137
––––––-
Пасище, мера
3
0,564
29
000138
––––––-
Пасище, мера
3
21,582
30
000147
––––––-
Пасище, мера
3
23,684
31
000149
––––––-
Пасище, мера
3
21,272
32
000169
––––––-
Пасище, мера
3
17,001
33
000179
––––––-
Пасище, мера
3
16,159
34
000181
––––––-
Пасище, мера
3
2,170
35
000191
––––––-
Пасище, мера
3
2,215
36
000197
––––––-
Пасище, мера
3
16,809
37
000205
––––––-
Пасище, мера
3
14,135
38
000212
––––––-
Пасище, мера
3
13,088
39
000220
––––––-
Пасище, мера
3
2,799
40
000239
––––––-
Пасище, мера
5
6,426
41
000240
––––––-
Пасище, мера
3
4,129
42
000241
––––––-
Пасище, мера
3
14,174
43
000243
––––––-
Пасище, мера
3
12,654
44
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
45
000265
––––––-
Пасище, мера
5
88,882
46
000291
––––––-
Пасище, мера
3
7,844
47
000377
––––––-
Пасище, мера
9
3,661
48
000387
––––––-
Пасище, мера
3
22,680
49
000431
––––––-
Пасище, мера
3
2,978
50
000573
––––––-
Пасище, мера
3
0,295
51
000574
––––––-
Пасище, мера
5
0,153
52
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
 
·         За землището на с. Ястребово за общо ползване се предоставят:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000062
Край село
Пасище, мера
3
12,200
2
000071
Край село
Пасище, мера
3
6,891
3
000073
Край село
Пасище, мера
3
0,189
5
000081
Край село
Пасище, мера
3
12,227
6
000093
Банка
Пасище, мера
3
2,416
7
000108
Банка
Пасище, мера
3
3,418
8
000110
Дерингьол
Пасище, мера
3
5,222
9
000001
Кладенците
Пасище, мера
3
97,376
10
000004
Кладенците
Пасище, мера
3
64,837
11
000010
Банка
Пасище, мера
3
97,438
12
000011
Банка
Пасище, мера
3
3,692
13
000013
Кладенците
Пасище, мера
3
127,140
14
000015
Кладенците
Пасище, мера
3
31,472
15
000019
Кладенците
Пасище, мера
3
15,233
16
000022
Пунарлъка
Пасище, мера
3
19,152
17
000043
Край село
Пасище, мера
3
4,595
18
000044
Край село
Пасище, мера
3
41,979
19
000045
Край село
Пасище, мера
3
31,689
20
000046
Край село
Пасище, мера
3
7,301
21
000056
Дюлюка
Пасище, мера
3
6,511
22
000059
Край село
Пасище, мера
3
1,257
23
000061
Дюлюка
Пасище, мера
3
2,907
24
000062
Край село
Пасище, мера
9
12,200
25
000063
Край село
Пасище, мера
3
3,942
26
000066
Край село
Пасище, мера
3
13,604
27
000068
Край село
Пасище, мера
3
37,246
28
000071
Край село
Пасище, мера
3
6,891
 
на Гражданско сдружение „Ястребово”, с. Ястребово, с представител Хасан Сабахатинов Мохаремов, с адрес: с. Ястребово, ул. „Витоша”№1.
Задължава ГС „Ястребово” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
·         За землището на с. Семерджиево за общо ползване се предоставят:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000043
Каваклъка
Пасище, мера
3
2,948
2
000067
Банга
Пасище, мера
3
38,777
3
000077
Банга
Пасище, мера
3
5,244
4
000105
Банга
Пасище, мера
3
3,282
5
000111
Банга
Пасище, мера
4
0,234
6
000112
Смилекин
Пасище, мера
3
14,530
7
000118
Смилекин
Пасище, мера
3
21,961
8
000126
Биюкова
Пасище, мера
3
2,040
9
000169
Киречалан
Пасище, мера
3
3,893
10
000182
Ясаци
Пасище, мера
3
64,356
11
000191
Параджика
Пасище, мера
3
12,692
12
000192
Параджика
Пасище, мера
3
1,587
13
000195
Параджика
Пасище, мера
3
4,142
14
000258
Каваклъка
Пасище, мера
3
22,615
15
000270
Тангъра
Пасище, мера
3
2,737
16
000291
Кадамжата
Пасище, мера
3
1,144
17
000308
 
Пасище, мера
3
36,428
18
072005
Смилекин
Пасище, мера
3
10,000
на Гражданско сдружение „Семерджиево”, с. Семерджиево, с представител Янко Цанев Филев, с адрес: с. Семерджиево, ул. „Доростол”№20.
Задължава ГС „Семерджиево” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
·         За землището на с. Ново село за общо ползване се предоставят:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000050
Ливадите
Пасище, мера
4
3,633
2
000051
Ливадите
Пасище, мера
4
9,544
3
000052
Ливадите
Пасище, мера
4
9,688
4
000056
Край село
Пасище, мера
4
117,276
5
000078
Могилите
Пасище, мера
4
66,730
6
000087
Курджа
Пасище, мера
4
263,438
7
000091
Старите лозя
Пасище, мера
4
8,283
8
000103
Новите лозя
Пасище, мера
4
7,585
9
000126
Край село
Пасище, мера
4
1,044
10
000165
Могилите
Пасище, мера
4
19,945
11
000178
Бозалъка
Пасище, мера
4
25,090
12
000184
Край село
Пасище, мера
3
2,125
13
000186
Край село
Пасище, мера
4
1,927
14
000189
Юртлука
Пасище, мера
4
0,959
15
000194
Юртлука
Пасище, мера
4
8,130
16
000202
Мешан гьол
Пасище, мера
4
3,307
17
000212
Мешан гьол
Пасище, мера
4
11,541
18
000219
Мешан гьол
Пасище, мера
4
20,395
19
000222
Мешан гьол
Пасище, мера
4
0,464
20
000223
Мешан гьол
Пасище, мера
4
37,202
21
000242
Каракуш
Пасище, мера
4
7,099
22
000244
Даулджика
Пасище, мера
4
34,707
23
000299
Дюзорман
Пасище, мера
4
2,516
24
000303
Дюзорман
Пасище, мера
4
1,932
25
000307
Бейаланско
Пасище, мера
4
8,937
26
000309
Бейаланско
Пасище, мера
4
51,748
27
000311
Бейаланско
Пасище, мера
4
4,218
28
000312
Иланлъка
Пасище, мера
4
1,070
29
000330
Могилите
Пасище, мера
4
1,635
30
000332
Могилите
Пасище, мера
4
30,485
31
000334
Могилите
Пасище, мера
4
10,371
32
000336
Могилите
Пасище, мера
4
10,624
33
000338
Могилите
Пасище, мера
4
1,601
34
000339
Могилите
Пасище, мера
4
2,515
 
на Гражданско сдружение „Фермер -2007”, с. Ново село, с представител Николай Цонев Колев, с адрес: с. Ново село, ул. Тома Кърджиев”№12.
Задължава ГС „Фермер – 2007” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи.
·         За землището на с. Басарбово за общо ползване се предоставят:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000006
Новите лозя
Пасище, мера
7
1,252
2
000009
Новите лозя
Пасище, мера
7
0,104
3
000018
Ясаците
Пасище, мера
7
3,518
4
000022
Селището
Пасище, мера
7
0,687
5
000026
Шейканеца
Пасище, мера
7
6,315
6
000030
Шейканеца
Пасище, мера
7
6,380
7
000031
Шейканеца
Пасище, мера
7
0,784
8
000038
Шейканеца
Пасище, мера
7
5,283
9
000047
Шейканеца
Пасище, мера
7
1,830
10
000052
Шейканеца
Пасище, мера
7
3,689
11
000062
Селището
Пасище, мера
7
10,644
12
000064
Селището
Пасище, мера
7
12,737
13
000066
Селището
Пасище, мера
7
2,566
14
000068
Селището
Пасище, мера
7
0,800
15
000075
Шейканеца
Пасище, мера
3
9,294
16
000078
Селището
Пасище, мера
7
5,880
17
000083
Новите лозя
Пасище, мера
7
0,523
18
000106
Мургуля
Пасище, мера
7
4,751
19
000117
Припека
Пасище, мера
7
2,233
20
000126
Бранзалана
Пасище, мера
6
3,425
21
000128
Бранзалана
Пасище, мера
6
2,760
22
000134
Бранзалана
Пасище, мера
5
3,263
23
000138
Бранзалана
Пасище, мера
6
1,092
24
000152
Мармарица
Пасище, мера
4
7,197
25
000155
Мармарица
Пасище, мера
9
1,456
26
000161
Мармарица
Пасище, мера
9
0,556
27
000164
Мармарица
Пасище, мера
9
6,273
28
000166
Мармарица
Пасище, мера
6
1,399
29
000170
Мармарица
Пасище, мера
4
1,866
30
000178
Мармарица
Пасище, мера
4
1,935
31
000182
Мармарица
Пасище, мера
9
5,304
32
000192
Припека
Пасище, мера
9
0,948
33
000194
Мармарица
Пасище, мера
4
2,167
34
000197
Припека
Пасище, мера
9
0,843
35
000218
Бранзалана
Пасище, мера
4
1,056
36
000227
Мелницата
Пасище, мера
9
16,026
37
000228
Мелницата
Пасище, мера
9
3,997
38
000229
Мелницата
Пасище, мера
9
2,792
39
000230
Мелницата
Пасище, мера
9
1,728
40
000231
Мелницата
Пасище, мера
9
3,189
41
000245
Кантона
Пасище, мера
7
2,585
42
000247
Кантона
Пасище, мера
7
16,145
43
000259
Мелницата
Пасище, мера
7
0,964
44
000263
Кантона
Пасище, мера
7
2,138
45
000273
Кантона
Пасище, мера
7
12,833
46
000279
Кантона
Пасище, мера
7
20,608
47
000291
Кантона
Пасище, мера
7
0,937
48
000303
Малък саджак
Пасище, мера
5
1,693
49
000309
Малък саджак
Пасище, мера
7
0,936
50
000312
Мелницата
Пасище, мера
7
3,135
51
000342
Дъбравата
Пасище, мера
7
8,909
52
000355
Кантона
Пасище, мера
5
1,263
53
000361
Дъбравата
Пасище, мера
7
8,179
54
000380
Кантона
Пасище, мера
7
3,794
55
000390
Саджака
Пасище, мера
7
3,367
56
000396
Саджака
Пасище, мера
7
3,379
57
000399
Малък саджак
Пасище, мера
7
3,698
58
000407
Саджака
Пасище, мера
7
24,856
59
000416
Саджака
Пасище, мера
7
46,596
60
000417
Саджака
Пасище, мера
8
52,948
61
000421
Новите лозя
Пасище, мера
9
12,328
62
000437
Мелницата
Пасище, мера
9
5,615
63
000469
Бранзалана
Пасище, мера
9
1,459
64
000470
Бранзалана
Пасище, мера
7
3,000
65
000485
Новите лозя
Пасище, мера
7
1,131
66
000488
Кантона
Пасище, мера
9
3,552
67
000489
Кантона
Пасище, мера
9
4,510
68
000510
Мармарица
Пасище, мера
4
1,337
69
000511
Припека
Пасище, мера
7
13,118
70
000530
Капинското
Пасище, мера
7
3,687
71
000533
Шейканеца
Пасище, мера
7
1,192
 
·         За землището на с. Бъзън за общо ползване се предоставят:
 
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000003
Лозята
Пасище
6
0,223
2
000046
Тъшлъ дере
Пасище
3
0,222
3
000063
Тъшлъ дере
Пасище
5
93,429
4
000061
Тъшлъ дере
Пасище
5
25,912
5
000066
Тъшлъ дере
Пасище
3
19,641
6
000068
Инжекьовска чешма
Пасище
3
85,407
7
000073
Чуката
Пасище
3
10,023
8
000075
Чуката
Пасище
3
138,951
9
000078
Чуката
Пасище
3
5,886
10
000080
Чуката
Пасище
3
15,828
11
000082
Чуката
Пасище
3
31,580
12
000084
Чуката
Пасище
3
13,773
13
000086
Чуката
Пасище
3
6,790
14
000088
Чуката
Пасище
3
30,561
15
000100
Чуката
Пасище
3
74,065
16
000102
Чуката
Пасище
3
9,195
17
000109
Лозята
Пасище
6
6,251
18
000110
Лозята
Пасище
6
35,700
19
000115
Лозята
Пасище
6
3,105
20
000120
Лозята
Пасище
6
12,918
21
000126
Чуката
Пасище
3
132,974
22
000129
Чуката
Пасище
6
37,698
23
000131
Чуката
Пасище
6
0,243
24
000132
Чуката
Пасище
6
1,859
25
000133
Пръстниците
Пасище
3
34,694
26
000135
3
17,705
27
000139
3
43,111
28
000142
3
193,433
29
000147
Пръстниците
Пасище
3
14,609
30
000150
Пръстниците
Пасище
3
80,204
31
000152
Пръстниците
Пасище
3
83,036
32
000154
Пръстниците
Пасище
3
47,459
33
000158
Пръстниците
Пасище
3
14,880
34
000160
Пръстниците
Пасище
3
77,472
35
000162
Семерджиевски път
Пасище
3
201,062
36
000197
Пръстниците
Пасище
3
72,966
37
000199
До гората
Пасище
3
77,643
38
000202
До гората
Пасище
3
35,256
39
000203
До гората
Пасище
3
17,938
40
000205
Камен гьол
Пасище
3
11,329
41
000209
Камен гьол
Пасище
3
55,116
42
000210
Камен гьол
Пасище
3
62,618
43
000215
Камен гьол
Пасище
3`
4,120
44
000217
Пръстниците
Пасище
3
7,196
45
000219
Камен гьол
Пасище
4
14,237
46
000224
Къмпинга
Пасище
4
12,049
47
000227
Къмпинга
Пасище
6
235,928
48
000236
Къмпинга
Пасище
6
16,713
49
000239
Къмпинга
Пасище
6
8,479
50
000242
Къмпенга
Пасище
6
13,508
51
000246
Къмпинга
Пасище
6
4,981
52
000248
Къмпинга
Пасище
6
2,771
53
000251
Къмпинга
Пасище
6
6,789
54
000252
Къмпинга
Пасище
6
13,480
55
000254
Къмпинга
Пасище
6
23,712
56
000257
Къмпинга
Пасище
6
10,435
57
000259
Къмпинга
Пасище
4
46,181
на Гражданско сдружение „Бъзън”, с. Бъзън.
Задължава ГС „Бъзън” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените им пасищни площи, както и да заплаща дължимата пасищна такса.
•          За землището на гр. Мартен за общо ползване се предоставят:
№ по ред
Имот
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000065
Калето
Пасище,мера
4
178,754
2
000068
Калето
Пасище,мера
4
155,293
3
000069
Калето
Пасище,мера
4
42,036
4
000075
Клето
Пасище,мера
4
104,884
На Гражданско сдружение „Мартен“, представлявано от Бранислав Ангелов.
Задължава ГС „Мартен“ да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените пасища, мери, както и да заплаща дължимата пасищна такса.
3. Дава съгласие Кметът на Община Русе да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от пет години на определените за индивидуално ползване пасища, мери в годишния план за паша, с начална тръжна цена от 6 лв./дка  годишно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Приложение №1
 
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н
ЗА  ПОЛЗВАНЕТО НА СЕНО И ПАШАТА В ПАСИЩАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 Г.
 
         1. Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на основание Чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
         2. Годишният план за ползване и паша на селскостопански животни определя:
         – местата и площите за паша на селскостопански животни и ползването на сено;
         – площите,  върху   които   ще   се    извърши   идентификацията  във       
връзка с подпомагането по СЕПП;
         – площите, които ще се предоставят на лица, които имат желание да се грижат и поддържат пасищата в добро екологично състояние;
         3. Годишният план се утвърждава с решение на Общинския съвет – гр. Русе.
         4. Становищата, издавани от кмета на Общината и кметствата на населените места  трябва да са съобразени с приетия годишен план за ползване.
         5. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива.
         6. Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да възпрепятстват водопоя на животните.
         7. Становищата се издават на физически и юридически лица, които имат регистриран животновъден обект или гарантират, че ще се грижат и поддържат пасището в добро екологично състояние.
         8. Становищата да се издават само на лица, жители на Общината или развиващи производствена дейност на територията на Общината.
         9. За издаването на становище, физическите и юридическите лица подават заявление и попълват декларации по приложени образци. Бланки на заявления и декларации могат да се получават от общинската администрация, кметствата и кметските наместничества.
        10. Всяко заявление се завежда в деловодния регистър на съответната  администрация.
        11. Некоректно попълнено заявление се връща за корекция.
        12. Община Русе разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване “пасища, мери” по КВС, както следва:                                                
         – Обща площ на пасищата в общината от ОПФ – 28 302, 603 дка;
         В т.ч:
·         гр. Русе – 2 149,522 дка;
·         с. Тетово – 4 858,926 дка;
·         с. Хотанца –  705,304 дка;             
·         с. Сандрово –  874, 371 дка;
·         с. Семерджиево – 2 012,843 дка;
·         с. Червена вода– 2 627,029 дка;
·         с. Басарбово –  3 475, 716 дка;
·         с. Ястребово – 907,324 дка;
·         гр. Мартен – 801,844 дка;
·         с. Просена – 1 371, 737 дка;
·         с. Долно Абланово – 1 036, 824 дка;
·         с. Ново село – 3 033, 711 дка;
·         с. Бъзън – 2 663, 154 дка;
·         с. Николово – 1784, 498 дка.
 
Съгласно справка от Областна дирекция по безопасност на храните на територията на Община Русе са регистрирани  16 броя животновъдни обекти с общо 1349 броя крави, 1400 броя овце и 10 броя юници. Съгласно площта на пасищата и броя на животните по землища се пада около 3,55дка за ЖЕ (животинска единица), което от своя страна доведе работната група до извода, че не следва да се определят пасища за косене, а само за разпределение за индивидуално и общо ползване.
        13. Общинска администрация – гр. Русе предлага за ползване на пасищата по землища, гарантиращо поддържането им в добро екологично състояние, както следва:
         13.1 За общо ползване се определят всички налични общински пасища в землищата на с. Семерджиево, гр. Мартен, с. Ястребово и с. Бъзън.
            13.2. За общо ползване се определят и следните площи:
            13.2.1 За землището на град Русе се определят следните имоти:
 
Идентификатор на имота
НТП
Площ, дка
1
63427.282.22
Пасище, мера
114,188
2
63427.281.65
Пасище, мера
64,445
 
            13.2.2 В землището на с. Тетово:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000009
––––––-
Пасище, мера
5
4,594
2
000010
––––––-
Пасище, мера
3
5,497
3
000012
––––––-
Пасище, мера
5
11,224
4
000016
––––––-
Пасище, мера
3
13,972
5
000017
––––––-
Пасище, мера
5
5,675
6
000018
––––––-
Пасище, мера
5
8,674
7
000021
––––––-
Пасище, мера
5
5,154
8
000028
––––––-
Пасище, мера
5
0,687
9
000030
––––––-
Пасище, мера
5
0,139
10
000033
––––––-
Пасище, мера
3
2,269
11
000043
––––––-
Пасище, мера
5
Свободни 21,712 от 41,259
12
000044
––––––-
Пасище, мера
5
21,793
13
000045
––––––-
Пасище, мера
5
0,967
14
000055
––––––-
Пасище, мера
3
1,932
15
000064
––––––-
Пасище, мера
3
0,389
17
000090
––––––-
Пасище, мера
5
4,988
18
000091
––––––-
Пасище, мера
5
2,047
19
000093
––––––-
Пасище, мера
5
3,788
20
000097
––––––-
Пасище, мера
3
31,576
21
000099
––––––-
Пасище, мера
5
37,970
22
000103
––––––-
Пасище, мера
5
2,348
23
000114
––––––-
Пасище, мера
3
2,092
24
000115
––––––-
Пасище, мера
3
3,935
25
000116
––––––-
Пасище, мера
3
2,010
26
000117
––––––-
Пасище, мера
3
24,145
27
000131
––––––-
Пасище, мера
3
6,684
28
000137
––––––-
Пасище, мера
3
0,564
29
000138
––––––-
Пасище, мера
3
21,582
30
000147
––––––-
Пасище, мера
3
23,684
31
000149
––––––-
Пасище, мера
3
21,272
32
000169
––––––-
Пасище, мера
3
17,001
33
000179
––––––-
Пасище, мера
3
16,159
34
000181
––––––-
Пасище, мера
3
2,170
35
000191
––––––-
Пасище, мера
3
2,215
36
000197
––––––-
Пасище, мера
3
16,809
37
000205
––––––-
Пасище, мера
3
14,135
38
000212
––––––-
Пасище, мера
3
13,088
39
000220
––––––-
Пасище, мера
3
2,799
40
000239
––––––-
Пасище, мера
5
6,426
41
000240
––––––-
Пасище, мера
3
4,129
42
000241
––––––-
Пасище, мера
3
14,174
43
000243
––––––-
Пасище, мера
3
12,654
44
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
45
000265
––––––-
Пасище, мера
5
88,882
46
000291
––––––-
Пасище, мера
3
7,844
47
000377
––––––-
Пасище, мера
9
3,661
48
000387
––––––-
Пасище, мера
3
22,680
49
000431
––––––-
Пасище, мера
3
2,978
50
000573
––––––-
Пасище, мера
3
0,295
51
000574
––––––-
Пасище, мера
5
0,153
52
000263
––––––-
Пасище, мера
5
4,545
 
            13.2.3. В землището на с. Хотанца за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000015
Просенски баир
Пасище, мера
4
51,824
2
000017
Голямата чешма
Пасище, мера
4
7,869
3
000057
Ясаци
Пасище, мера
4
4,562
4
000058
Ясаци
Пасище, мера
4
29,785
5
000060
Ясаци
Пасище, мера
4
9,136
6
000063
Зад лозята
Пасище, мера
4
0,869
7
000072
Зад лозята
Пасище, мера
6
72,708
8
000078
Зад лозята
Пасище, мера
3
0,328
9
000111
Ясаци
Пасище, мера
3
10,370
10
000113
Горните ниви
Пасище, мера
3
12,765
11
000125
Хисарлъка
Пасище, мера
3
4,907
12
000131
Ясаци
Пасище, мера
3
36,248
13
000133
Ясаци
Пасище, мера
4
3,131
14
000137
Ясаци
Пасище, мера
4
46,856
15
000144
Ясаци
Пасище, мера
4
48,682
16
000155
Ясаци
Пасище, мера
4
13,048
17
000157
Ясаци
Пасище, мера
4
6,547
18
000160
Зад лозята
Пасище, мера
4
6,371
19
000172
Тетовски баир
Пасище, мера
3
12,113
 
13.2.4. В землището на с. Просена за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000011
Аблановското
Пасище, мера
3
1,454
2
000030
Джевелията
Пасище, мера
3
1,557
3
000037
Джевелията
Пасище, мера
3
0,601
4
000065
Джевелията
Пасище, мера
3
7,993
5
000066
Джевелията
Пасище, мера
3
10,438
6
000095
Джевелията
Пасище, мера
3
4,114
7
000097
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,245
8
000100
Конлук дере
Пасище, мера
3
0,747
9
000101
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,342
10
000102
Конлук дере
Пасище, мера
4
1,049
11
000103
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,598
12
000105
Конлук дере
Пасище, мера
3
6,321
13
000107
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,095
17
000129
Конлук дере
Пасище, мера
4
30,901
18
000130
Ясаци
Пасище, мера
3
1,096
19
000132
Ясаци
Пасище, мера
3
2,043
20
000134
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,238
21
000136
Конлук дере
Пасище, мера
3
5,802
22
000137
Конлук дере
Пасище, мера
3
4,376
23
000140
Конлук дере
Пасище, мера
3
17,232
25
000144
Аблановското
Пасище, мера
3
40,189
26
000146
Конлук дере
Пасище, мера
3
1,747
27
000151
Аблановското
Пасище, мера
3
16,666
28
000154
Конлук дере
Пасище, мера
3
3,735
29
000160
Аблановското
Пасище, мера
3
5,235
30
000165
Аблановското
Пасище, мера
3
3,894
31
000176
Аблановското
Пасище, мера
3
17,230
32
000180
Аблановското
Пасище, мера
3
2,139
33
000189
Аблановското
Пасище, мера
3
6,559
34
000197
Конлук дере
Пасище, мера
3
2,839
35
000199
Джевелията
Пасище, мера
3
1,028
36
000225
Джевелията
Пасище, мера
3
19,494
37
000207
Дренака
Пасище, мера
3
26,888
38
000215
Дренака
Пасище, мера
3
27,914
39
000257
Ясаци
Пасище, мера
3
2,738
40
051006
Ясаци
Пасище, мера
3
0,794
 
13.2.5. В землището на с. Ново село за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000050
Ливадите
Пасище, мера
4
3,633
2
000051
Ливадите
Пасище, мера
4
9,544
3
000052
Ливадите
Пасище, мера
4
9,688
4
000056
Край село
Пасище, мера
4
Свободни 5,086 от 117,276
5
000078
Могилите
Пасище, мера
4
66,730
6
000087
Курджа
Пасище, мера
4
Свободни 10,188 от 263,438
7
000091
Старите лозя
Пасище, мера
4
8,283
8
000103
Новите лозя
Пасище, мера
4
Свободни 5,005 от 7,585
9
000126
Край село
Пасище, мера
4
1,044
10
000165
Могилите
Пасище, мера
4
19,945
11
000178
Бозалъка
Пасище, мера
4
25,090
12
000184
Край село
Пасище, мера
3
2,125
13
000186
Край село
Пасище, мера
4
1,927
14
000189
Юртлука
Пасище, мера
4
0,959
15
000194
Юртлука
Пасище, мера
4
8,130
16
000202
Мешан гьол
Пасище, мера
4
3,307
17
000212
Мешан гьол
Пасище, мера
4
11,541
18
000219
Мешан гьол
Пасище, мера
4
Свободни 5,000 от 20,395
19
000222
Мешан гьол
Пасище, мера
4
0,464
20
000223
Мешан гьол
Пасище, мера
4
37,202
21
000242
Каракуш
Пасище, мера
4
7,099
22
000244
Даулджика
Пасище, мера
4
34,707
23
000299
Дюзорман
Пасище, мера
4
2,516
24
000303
Дюзорман
Пасище, мера
4
1,932
25
000307
Бейаланско
Пасище, мера
4
8,937
26
000309
Бейаланско
Пасище, мера
4
51,748
27
000311
Бейаланско
Пасище, мера
4
4,218
28
000312
Иланлъка
Пасище, мера
4
1,070
29
000330
Могилите
Пасище, мера
4
1,635
30
000332
Могилите
Пасище, мера
4
30,485
31
000334
Могилите
Пасище, мера
4
10,371
32
000336
Могилите
Пасище, мера
4
10,624
33
000338
Могилите
Пасище, мера
4
1,601
34
000339
Могилите
Пасище, мера
4
2,515
 
13.2.6 В землището на с. Червена вода за общо ползване се определят следните имоти:
 
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000010
Седлото
Пасище, мера
3
3,352
3
000036
Баламата
Пасище, мера
3
17,849
4
000049
Новоселско
Пасище, мера
3
2,726
5
000050
Коцева чешма
Пасище, мера
2
3,948
6
000055
Коцева чешма
Пасище, мера
3
0,799
7
000058
Коцева чешма
Пасище, мера
3
2,149
8
000071
Коцева чешма
Пасище, мера
3
1,282
9
000090
Новоселско
Пасище, мера
4
5,104
10
000114
Коцева чешма
Пасище, мера
3
11,341
11
000123
Коцева чешма
Пасище, мера
6
2,632
12
000147
Орловец
Пасище, мера
4
15,575
13
000164
Аблановско
Пасище, мера
4
1,007
14
000166
Новоселско
Пасище, мера
3
16,029
15
000172
Аблановско
Пасище, мера
4
3,120
16
000173
Новоселско
Пасище, мера
3
15,581
17
000179
Боклоджа
Пасище, мера
4
18,891
18
000195
Разсадника
Пасище, мера
3
5,289
19
000213
 
Пасище, мера
7
21,525
20
000216
Седлото
Пасище, мера
3
60,551
21
000217
Новоселско
Пасище, мера
6
7,787
22
000236
Гьола
Пасище, мера
4
2,124
23
000239
Гьола
Пасище, мера
4
1,014
24
000246
Гьола
Пасище, мера
4
2,939
25
000291
Гьола
Пасище, мера
3
4,479
26
000326
Среден баир
Пасище, мера
3
5,456
27
000350
Среден баир
Пасище, мера
3
1,190
28
000351
Среден баир
Пасище, мера
3
1,184
29
000355
Среден баир
Пасище, мера
3
12,045
30
000371
Среден баир
Пасище, мера
3
1,188
31
000374
Баламата
Пасище, мера
3
5,664
32
000375
Разсадника
Пасище, мера
3
13,390
33
000380
Гьола
Пасище, мера
4
8,915
34
000401
Гераните
Пасище, мера
3
7,445
35
000409
Бъзънско
Пасище, мера
4
9,484
36
000457
Бъзънско
Пасище, мера
3
9,651
37
000480
Гераните
Пасище, мера
6
16,621
38
000506
Червен баир
Пасище, мера
3
20,098
39
000513
Куленско
Пасище, мера
4
4,841
40
000522
Батмиш
Пасище, мера
3
1,416
41
000533
Гераните
Пасище, мера
6
9,254
42
000545
Бъзънско
Пасище, мера
3
19,289
43
000560
Бъзънско
Пасище, мера
4
184,120
44
000564
Семерджийско
Пасище, мера
3
4,198
45
000568
Бъзънско
Пасище, мера
3
2,091
46
000579
Бъзънско
Пасище, мера
4
6,797
47
000922
Разсадника
Пасище, мера
3
0,501
48
000992
Разсадника
Пасище, мера
3
0,948
49
000994
Седлото
Пасище, мера
3
3,722
50
000997
Коцева чешма
Пасище, мера
3
3,001
 
13.2.7 В землището на с. Долно Абланово за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000019
Друма
Пасище, мера
3
2,444
2
000021
Друма
Пасище, мера
6
7,430
3
000034
Хаджийска поляна
 Пасище, мера
6
11,530
4
000036    
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
0,655
5
000040    
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
74,791
6
000067
Над село
Пасище, мера
3
3,073
7
000086
Друма
Пасище, мера
3
5,597
8
000119
Курджа
Пасище, мера
4
12,285
9
000147
Мъгла дере
Пасище, мера
4
3,248
10
000156
В село
Пасище,мера
3
3,237
11
000157
Пейкова курия
Пасище,мера
3
1,500
12
000181
Над село
Пасище, мера
4
54,113
13
000186
Над село
Пасище,мера
4
78,203
 
13.2.8 В землището на с. Сандрово за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000067
––––––-
Пасище, мера
3
16,191
2
000073
––––––-
Пасище, мера
3
32,810
3
000078
––––––-
Пасище,мера
3
33,498
4
000095
––––––-
Пасище,мера
3
8,015
5
000098
––––––-
Пасище,мера
5
9,533
6
000117
––––––-
Пасище,мера
3
101,281
7
000136
––––––-
Пасище,мера
5
1,845
8
000143
––––––-
Пасище,мера
3
1,720
 
13.2.9 В землището на с. Басарбово за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000006
Новите лозя
Пасище, мера
7
1,252
2
000009
Новите лозя
Пасище, мера
7
0,104
3
000018
Ясаците
Пасище, мера
7
3,518
4
000022
Селището
Пасище, мера
7
0,687
5
000026
Шейканеца
Пасище, мера
7
6,315
6
000030
Шейканеца
Пасище, мера
7
6,380
7
000031
Шейканеца
Пасище, мера
7
0,784
8
000038
Шейканеца
Пасище, мера
7
5,283
9
000047
Шейканеца
Пасище, мера
7
1,830
10
000052
Шейканеца
Пасище, мера
7
3,689
11
000062
Селището
Пасище, мера
7
10,644
12
000064
Селището
Пасище, мера
7
12,737
13
000066
Селището
Пасище, мера
7
2,566
14
000068
Селището
Пасище, мера
7
0,800
15
000075
Шейканеца
Пасище, мера
3
9,294
16
000078
Селището
Пасище, мера
7
5,880
17
000083
Новите лозя
Пасище, мера
7
0,523
18
000106
Мургуля
Пасище, мера
7
4,751
19
000117
Припека
Пасище, мера
7
2,233
20
000118
Припека
Пасище, мера
7
1,784
21
000126
Бранзалана
Пасище, мера
6
3,425
22
000128
Бранзалана
Пасище, мера
6
2,760
23
000134
Бранзалана
Пасище, мера
5
3,263
24
000138
Бранзалана
Пасище, мера
6
1,092
25
000152
Мармарица
Пасище, мера
4
7,197
26
000155
Мармарица
Пасище, мера
9
1,456
27
000161
Мармарица
Пасище, мера
9
0,556
28
000164
Мармарица
Пасище, мера
9
6,273
29
000166
Мармарица
Пасище, мера
6
1,399
30
000170
Мармарица
Пасище, мера
4
1,866
31
000178
Мармарица
Пасище, мера
4
1,935
32
000182
Мармарица
Пасище, мера
9
5,304
33
000192
Припека
Пасище, мера
9
0,948
34
000194
Мармарица
Пасище, мера
4
2,167
35
000197
Припека
Пасище, мера
9
0,843
36
000202
Табията
Пасище, мера
9
7,536
37
000218
Бранзалана
Пасище, мера
4
1,056
38
000227
Мелницата
Пасище, мера
9
16,026
39
000228
Мелницата
Пасище, мера
9
3,997
40
000229
Мелницата
Пасище, мера
9
2,792
41
000230
Мелницата
Пасище, мера
9
1,728
42
000231
Мелницата
Пасище, мера
9
3,189
43
000245
Кантона
Пасище, мера
7
2,585
44
000247
Кантона
Пасище, мера
7
16,145
45
000259
Мелницата
Пасище, мера
7
0,964
46
000263
Кантона
Пасище, мера
7
2,138
47
000273
Кантона
Пасище, мера
7
12,833
48
000279
Кантона
Пасище, мера
7
20,608
49
000291
Кантона
Пасище, мера
7
0,937
50
000303
Малък саджак
Пасище, мера
5
1,693
51
000309
Малък саджак
Пасище, мера
7
0,936
52
000312
Мелницата
Пасище, мера
7
3,135
53
000342
Дъбравата
Пасище, мера
7
8,909
54
000355
Кантона
Пасище, мера
5
1,263
55
000361
Дъбравата
Пасище, мера
7
8,179
56
000380
Кантона
Пасище, мера
7
3,794
57
000390
Саджака
Пасище, мера
7
3,367
58
000396
Саджака
Пасище, мера
7
3,379
59
000399
Малък саджак
Пасище, мера
7
3,698
60
000407
Саджака
Пасище, мера
7
24,856
61
000416
Саджака
Пасище, мера
7
46,596
62
000417
Саджака
Пасище, мера
8
52,948
63
000421
Новите лозя
Пасище, мера
9
12,328
64
000437
Мелницата
Пасище, мера
9
5,615
65
000469
Бранзалана
Пасище, мера
9
1,459
66
000470
Бранзалана
Пасище, мера
7
3,000
67
000485
Новите лозя
Пасище, мера
7
1,131
68
000488
Кантона
Пасище, мера
9
3,552
69
000489
Кантона
Пасище, мера
9
4,510
70
000510
Мармарица
Пасище, мера
4
1,337
71
000511
Припека
Пасище, мера
7
13,118
72
000530
Капинското
Пасище, мера
7
3,687
73
000533
Шейканеца
Пасище, мера
7
1,192
 
 13.2.10 В землището на с. Николово за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000027
Плужна
Пасище, мера
5
1,186
2
000029
Плужна
Пасище, мера
4
7,777
3
000035
Плужна
Пасище, мера
3
1,505
4
000059
Плужна
Пасище, мера
5
5,287
5
000069
Плужна
Пасище, мера
5
1,875
6
000074
Плужна
Пасище, мера
5
25,129
 
13.2.11 В землището на с. Бъзън за общо ползване се определят следните имоти:
 
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000003
Лозята
Пасище
6
0,223
2
000046
Тъшлъ дере
Пасище
3
0,222
3
000063
Тъшлъ дере
Пасище
5
93,429
4
000061
Тъшлъ дере
Пасище
5
25,912
5
000066
Тъшлъ дере
Пасище
3
19,641
6
000068
Инжекьовска чешма
Пасище
3
85,407
7
000073
Чуката
Пасище
3
10,023
8
000075
Чуката
Пасище
3
138,951
9
000078
Чуката
Пасище
3
5,886
10
000080
Чуката
Пасище
3
15,828
11
000082
Чуката
Пасище
3
31,580
12
000084
Чуката
Пасище
3
13,773
13
000086
Чуката
Пасище
3
6,790
14
000088
Чуката
Пасище
3
30,561
15
000100
Чуката
Пасище
3
74,065
16
000102
Чуката
Пасище
3
9,195
17
000109
Лозята
Пасище
6
6,251
18
000110
Лозята
Пасище
6
35,700
19
000115
Лозята
Пасище
6
3,105
20
000120
Лозята
Пасище
6
12,918
21
000126
Чуката
Пасище
3
132,974
22
000129
Чуката
Пасище
6
37,698
23
000131
Чуката
Пасище
6
0,243
24
000132
Чуката
Пасище
6
1,859
25
000133
Пръстниците
Пасище
3
34,694
26
000135
3
17,705
27
000139
3
43,111
28
000142
3
193,433
29
000147
Пръстниците
Пасище
3
14,609
30
000150
Пръстниците
Пасище
3
80,204
31
000152
Пръстниците
Пасище
3
83,036
32
000154
Пръстниците
Пасище
3
47,459
33
000158
Пръстниците
Пасище
3
14,880
34
000160
Пръстниците
Пасище
3
77,472
35
000162
Семерджиевски път
Пасище
3
201,062
36
000197
Пръстниците
Пасище
3
72,966
37
000199
До гората
Пасище
3
77,643
38
000202
До гората
Пасище
3
35,256
39
000203
До гората
Пасище
3
17,938
40
000205
Камен гьол
Пасище
3
11,329
41
000209
Камен гьол
Пасище
3
55,116
42
000210
Камен гьол
Пасище
3
62,618
43
000215
Камен гьол
Пасище
3`
4,120
44
000217
Пръстниците
Пасище
3
7,196
45
000219
Камен гьол
Пасище
4
14,237
46
000224
Къмпинга
Пасище
4
12,049
47
000227
Къмпинга
Пасище
6
235,928
48
000236
Къмпинга
Пасище
6
16,713
49
000239
Къмпинга
Пасище
6
8,479
50
000242
Къмпенга
Пасище
6
13,508
51
000246
Къмпинга
Пасище
6
4,981
52
000248
Къмпинга
Пасище
6
2,771
53
000251
Къмпинга
Пасище
6
6,789
54
000252
Къмпинга
Пасище
6
13,480
55
000254
Къмпинга
Пасище
6
23,712
56
000257
Къмпинга
Пасище
6
10,435
57
000259
Къмпинга
Пасище
4
46,181
 
13.2.12 В землището на с. Ястребово за общо ползване се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000001
Кладенците
Пасище, мера
3
97,376
2
000004
Кладенците
Пасище, мера
3
64,837
3
000010
Банка
Пасище, мера
3
97,438
4
000011
Банка
Пасише,мера
3
3,692
5
000013
Кладенците
Пасище, мера
3
127,140
6
000015
Кладенците
Пасище, мера
3
31,472
7
000019
Кладенците
Пасище, мера
3
15,233
8
000022
Пунарлька
Пасище, мера
3
19,152
9
000043
Кра й село
Пасище, мера
3
4,595
10
000044
Кра й село
Пасище, мера
3
41,979
11
000045
Кра й село
Пасище, мера
3
31,689
12
000046
Кра й село
Пасище, мера
3
7,301
13
000056
Дюлюка.
Пасище, мера
3
6,511
14
000059
Край село
Пасище, мера
3
1,257
15
000061
Дюлюка.
Пасище, мера
3
2,907
16
000062
Край село
Пасище, мера
3
12,200
17
000071
Край село
Пасище, мера
3
6,891
18
000073
Край село
Пасище, мера
3
0,189
19
000081
Край село
Пасище, мера
3
12,227
20
000093
Банка
Пасище, мера
3
2,416
21
000108
Банка
Пасище, мера
3
3,418
22
000110
Дерингьол
Пасище, мера
3
5,222
           
13.2.13 В землището на с. Семерджиево за общо ползване се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот,№
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000043
Каваклъка
Пасище, мера
3
2,948
2
000067
Банга
Пасище, мера
3
38,777
3
000077
Банга
Пасище, мера
3
5,244
4
000105
Банга
Пасище, мера
3
3,282
5
000111
Банга
Пасище, мера
4
0,234
6
000112
Смилекин
Пасище, мера
3
14,530
7
000118
Смилекин
Пасище, мера
3
21,961
8
000126
Биюкова
Пасище, мера
3
2,040
9
000169
Киречалан
Пасище, мера
3
3,893
10
000182
Ясаци
Пасище, мера
3
64,356
11
000191
Параджика
Пасище, мера
3
12,692
12
000192
Параджика
Пасище, мера
3
1,587
13
000195
Параджика
Пасище, мера
3
4,142
14
000258
Каваклъка
Пасище, мера
3
22,615
15
000270
Тангъра
Пасище, мера
3
2,737
16
000291
Кадамжата
Пасище, мера
3
1,144
17
000308
 
Пасище, мера
3
36,428
18
072005
Смилекин
Пасище, мера
3
10,000
 
13.2.14 В землището на гр. Мартен за общо ползване се предоставят следните имоти:
 
 
1
000022
Калето
Пасище, мера
4
7,768
2
000047
Калето
Пасище, мера
4
17,244
3
000054
Калето
Пасище, мера
4
0,134
4
000065
Калето
Пасище, мера
4
178,754
5
000068
Калето
Пасище, мера
4
155,293
6
000069
Калето
Пасище, мера
4
42,036
7
000071
Калето
Пасище, мера
4
1,967
8
000075
Калето
Пасище, мера
4
104,884
9
000073
Калето
Пасище, мера
4
19,517
10
000123
Ясаците
Пасище, мера
4
1,321
11
000129
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
2,666
12
000138
Потока
Пасище, мера
6
1,353
13
000139
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
5,079
14
000143
Калето
Пасище, мера
4
0,475
15
000154
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
0,219
16
000237
Вехтите лозя
Пасище, мера
3
3,757
17
000239
Ямата
Пасище, мера
3
6,093
18
000240
Потока
Пасище, мера
3
5,492
19
000264
Калето
Пасище, мера
4
1,798
20
000266
Потока
Пасище, мера
6
5,495
21
000275
Новите лозя
Пасище, мера
6
14,131
22
000334
Вехтите лозя
Пасище, мера
6
1,718
 
13.3.1 За индивидуално ползване се определят изцяло пасищните площи в землищата на град Русе:
Средна кула
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
 
000011
Мерата
Пасище, мера
VII
2
63427.258.34
000016
Край реката
Пасище, мера
III
3
63427.261.11
000018
Край реката
Пасище, мера
III
4
 
000020
Буйна яна
Пасище, мера
III
5
63427.258.41
000028
Буйна яна
Пасище, мера
VII
6
63427.300.32
000066
Саръ баир
Пасище, мера
III
7
63427.296.108
000086
Чифлика
Пасище, мера
V
8
63427.269.27
000139
Край реката
Пасище, мера
VII
9
63427.294.11
000145
Буйна яна
Пасище, мера
VII
10
63427.274.88
000159
Божанова ливада
Пасище, мера
VII
11
63427.288.10
000162
Моргуля
Пасище, мера
VII
12
63427.285.38
000185
Моргуля
Пасище, мера
VI
13
63427.286.47
000202
Моргуля
Пасище, мера
VI
14
63427.275.108
000218
Божанова ливада
Пасище, мера
V
15
63427.318.157
000263
Гърков дол
Пасище, мера
IV
16
63427.278.60
000272
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
17
63427.279.37
000279
Арнаут дере
Пасище, мера
III
18
63427.279.36
000281
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
19
63427.285.63
000289
Моргуля
Пасище, мера
VII
20
63427.286.50
000305
Моргуля
Пасище, мера
VI
21
63427.297.43
000317
Бяновица
Пасище, мера
VI
22
63427.297.44
000318
Бяновица
Пасище, мера
VI
23
63427.297.125
000320
Бяновица
Пасище, мера
VII
24
63427.297.1
000330
Аркалийца
Пасище, мера
III
25
63427.267.26
000335
Край реката
Пасище, мера
VII
26
 
000337
Айдънка
Пасище, мера
VII
27
63427.277.47
000345
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
28
63427.269.24
000349
Край реката
Пасище, мера
VII
29
63427.312.41
000353
Караач
Пасище, мера
VI
30
63427.295.2
000377
Гърков дол
Пасище, мера
III
31
63427.318.154
000381
Гърков дол
Пасище, мера
IV
32
63427.271.11
000396
Мерата
Пасище, мера
VII
33
63427.271.8
000401
Край реката
Пасище, мера
VII
34
 
000414
Гърков дол
Пасище, мера
IV
35
63427.268.41
000370
Астарджийца
Пасище, мера
V
36
 
000007
Мерата
Пасище с хр.
VII
37
 
000035
Буйна яна
Пасище с хр.
VII
38
 
000083
Карасолук
Пасище с хр.
III
39
63427.268.38
000122
Мерата
Пасище с хр.
VII
40
63427.269.13
000128
Край реката
Пасище с хр.
VII
41
63427.269.16
000130
Край реката
Пасище с хр.
VII
42
 
000160
Край реката
Пасище с хр.
VII
43
63427.317.28
000255
Гърков дол
Пасище с хр.
IV
44
63427.167.275
000360
Караач
Пасище с хр.
VI
45
63427.312.38
000362
Караач
Пасище с хр.
V
46
63427.312.15
000384
Караач
Пасище с хр.
VI
 
Долапите
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.230.5
63427.197.18
000021
Чифлика
Пасище, мера
VII
2
63427.182.22
000041
Над линията
Пасище, мера
V
3
63427.216.30
000057
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
4
63427.216.32
000064
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
5
63427.255.7
000083
Чифлика
Пасище, мера
VII
6
63427.181.22
000099
Над линията
Пасище, мера
V
7
63427.234.55
000102
Край лома
Пасище, мера
III
8
63427.225.14
000110
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
9
63427.216.23
000120
Табията
Пасище, мера
VII
10
63427.216.54
000131
Край лома
Пасище, мера
VII
11
63427.229.4
000133
Чифлика
Пасище, мера
III
12
63427.228.25
000161
Барбуков трап
Пасище, мера
IV
13
63427.248.13
000182
Чифлика
Пасище, мера
VII
14
63427.233.30
000188
Над линията
Пасище, мера
VII
15
63427.216.26
000189
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
16
63427.233.33
000205
Над линията
Пасище, мера
IV
17
63427.185.81
000226
Караорман
Пасище, мера
VII
18
 
000238
Гъстите круши
Пасище, мера
VII
19
63427.171.628
000334
Капаклийка
Пасище, мера
VII
20
63427.171.618
000336
Капаклийка
Пасище, мера
VII
21
63427.170.64
000340
Капаклийка
Пасище, мера
VII
22
 
000344
Капаклийка
Пасище, мера
VII
23
 
000351
Капаклийка
Пасище, мера
VII
24
63427.190.25
000354
Чернейца
Пасище, мера
VII
25
63427.195.130
000355
Край лома
Пасище, мера
III
26
63427.190.21
000367
Чернейца
Пасище, мера
VII
27
63427.190.30
000369
Чернейца
Пасище, мера
VI
28
63427.188.14
000377
Чернейца
Пасище, мера
IV
29
63427.195.1
016001
Край лома
Пасище, мера
III
30
63427.219.41
040041
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
31
 
000255
––––––                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Пасище, мера
VI
 
Русе
 
№ по ред
 
идентификатор
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
 
Категория
1
63427.100.19
000054
Ломски отдел
Пасище, мера
III
2
63427.100.17
000055
Ломски отдел
Пасище, мера
III
3
 
000057
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
4
63427.100.13
000058
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
5
63427.100.15
000059
Ломски отдел
Пасище, мера
III
6
63427.23.23
000066
Долни растов
Пасище, мера
VI
7
 
000089
Ломски отдел
Пасище, мера
III
8
63427.100.9
000093
Ломски отдел
Пасище, мера
VI
9
63427.100.3
000096
Папаз дере
Пасище, мера
VI
10
63427.100.10
000098
Папаз дере
Пасище, мера
VI
11
63427.100.5
000099
Папаз дере
Пасище, мера
VI
12
 
000123
Зад левента
Пасище, мера
V
13
63427.103.6
000136
Папаз дере
Пасище, мера
V
14
63427.103.5
000137
Папаз дере
Пасище, мера
V
15
 
000152
Гарван бюлюк
Пасище, мера
VI
16
63427.132.5
000177
Калето
Пасище, мера
III
17
63427.97.11
000179
Харманлъка
Пасище, мера
IV
18
63427.33.12
000180
Харманлъка
Пасище, мера
IV
19
63427.107.59
000209
Горни растов
Пасище, мера
VI
20
63427.154.198
000294
Долни растов
Пасище, мера
IV
21
63427.81.17
000353
Слатина
Пасище, мера
III
22
63427.80.27
000363
Слатина
Пасище, мера
III
23
63427.80.31
000374
Слатина
Пасище, мера
III
24
63427.95.16
000378
Кадишева нива
Пасище, мера
III
25
63427.78.10
000390
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
26
63427.78.14
000395
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
27
63427.78.29
000396
Слатина
Пасище, мера
VI
28
63427.95.19
000406
Кадишева нива
Пасище, мера
III
29
63427.107.60
000411
Горни растов
Пасище, мера
V
30
63427.78.28
000441
Слатина
Пасище, мера
III
31
63427.95.20
000446
Кадишева нива
Пасище, мера
III
32
63427.74.53
000450
Орта екенлик
Пасище, мера
III
33
63427.74.50
000462
Орта екенлик
Пасище, мера
III
34
63427.72.17
000467
Узунджата
Пасище, мера
V
35
63427.91.11
000469
Узунджата
Пасище, мера
V
36
63427.80.29
000470
Слатина
Пасище, мера
III
37
63427.71.16
000472
Узунджата
Пасище, мера
V
38
63427.61.19
000483
Под ормана
Пасище, мера
IV
39
63427.92.3
000495
Под ормана
Пасище, мера
V
40
63427.73.17
000497
Под ормана
Пасище, мера
V
41
63427.179.80
000499
Под ормана
Пасище, мера
IV
42
63427.147.283
000515
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
43
63427.151.152
000519
Батмиш
Пасище, мера
VI
44
63427.151.151
000520
Батмиш
Пасище, мера
VI
45
63427.111.41
000524
Стари астард.
Пасище, мера
IV
46
63427.147.281
000536
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
47
 
000539
Кабаклъка
Пасище, мера
IV
48
63427.147.267
000544
Орта екенлик
Пасище, мера
III
49
63427.147.268
000545
Свирчовица
Пасище, мера
III
50
63427.147.270
000546
Свирчовица
Пасище, мера
III
51
63427.179.55
000552
Орта екенлик
Пасище, мера
III
52
63427.179.54
000553
Орта екенлик
Пасище, мера
III
53
63427.147.273
000567
Орта екенлик
Пасище, мера
III
54
63427.146.195
000570
Орта екенлик
Пасище, мера
III
55
63427.146.197
000576
Орта екенлик
Пасище, мера
III
56
63427.146.184
000580
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
57
 
000581
Кабаклъка
Пасище, мера
V
58
63427.145.84
000583
Кабаклъка
Пасище, мера
III
59
63427.59.22
000587
Орта екенлик
Пасище, мера
IV
60
63427.123.15
000597
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
61
 
000599
Кръста
Пасище, мера
VI
62
 
000601
Кръста
Пасище, мера
VI
63
63427.146.185
000602
Дружба
Пасище, мера
VI
64
 
000604
Кабаклъка
Пасище, мера
V
65
 
000636
Кръста
Пасище, мера
VI
66
 
000658
Кръста
Пасище, мера
VI
67
63427.57.8
000664
Кабаклъка
Пасище, мера
VI
68
 
000671
Под ормана
Пасище, мера
IV
69
63427.179.75
000672
Под ормана
Пасище, мера
VI
70
 
000691
Стари астард.
Пасище, мера
V
71
 
000692
Стари астард.
Пасище, мера
V
72
 
000695
Стари астард.
Пасище, мера
V
73
63427.112.151
000745
Гарван бюлюк
Пасище, мера
V
74
63427.146.193
000801
Кадишева нива
Пасище, мера
III
75
63427.78.16
000707
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
76
63427.78.25
000708
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
77
 
000549
Орта екенлик
Пасище, мера
VI
78
 
000167
Кону бунар
Пасище, мера
VI
79
 
000173
Кону бунар
Пасище, мера
V
80
63427.111.38
000275
Ибрям орман
Пасище  с хр.
IV
81
63427.104.3
63427.3.516
000772
Лагера
Пасище  с хр.
IV
 
13.3.2 За индивидуално ползване в землището на с. Тетово се определят следните имоти:
 
     №по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000052
 Пасище, мера
3
463,409
2
000073
Пасище, мера
3
3,957
3
000074    
Пасище, мера
6
74,791
4
000077
Пасище, мера
3
8,689
5
000382
Пасище,мера
3
9,517
6
000384
Пасище,мера
3
7,336
7
000404
Пасище,мера
3
157,873
8
000069
Пасище,мера
3
255,095
9
000407
Пасище,мера
3
562,475
10
707005
Пасище,мера
3
1011,269
 
13.3.3 За индивидуално ползване в землището на с. Хотанца се определят следните имоти:
 
     №по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000047
Бреста
Пасище, мера
3
36,822
2
000050
Бреста
Пасище, мера
3
13,429
3
000089
Бреста
Пасище, мера
3
4,375
4
000091
Бреста
Пасище, мера
3
19,884
5
000095
Просенски баир
Пасище, мера
4
18,344
6
000108
Просенски баир
Пасище, мера
4
7,419
7
048005
Просенски баир
Пасище, мера
4
31,337
 
13.3.4 За индивидуално ползване в землището на с. Червена вода се определят следните имоти:
 
     №по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000030
Коцева чешма
Пасище, мера
3
8,094
2
000048
Коцева чешма
Пасище, мера
3
14,449
3
000057
Коцева чешма
 Пасище, мера
2
44,323
4
000060
Коцева чешма
Пасище, мера
2
5,358
5
000061
Коцева чешма
Пасище, мера
3
21,280
6
000120
Коцева чешма
Пасище, мера
3
43,496
7
000129
Коцева чешма
Пасище,мера
3
11,365
8
000144
Коцева чешма
Пасище, мера
3
4,014
9
000145
Коцева чешма
Пасище, мера
3
22,347
10
000209
Панаира
Пасище, мера
3
19,500
11
000211
Панаира
Пасище, мера
3`
17,000
12
000269
Разсадника
Пасище, мера
3
29,000
13
000275
Разсадника
Пасище, мера
4
20,000
14
000284
Панаира
Пасище, мера
4
25,500
15
000285
Панаира
Пасище, мера
3
10,613
16
000286
Панаира
Пасище,мера
3
7,475
17
000287
Панаира
Пасище,мера
3
32,752
18
000288
Панаира
Пасище,мера
3
39,163
19
000290
Панаира
Пасище, мера
3
56,100
20
000380
Гьола
Пасище,мера
4
8,915
21
000382
Панаира
Пасище,мера
3
45,562
22
000181
Над село
Пасище, мера
4
54,113
23
000991
Панаира
Пасище, мера
3
92,200
24
000128
Коцева чешма
Пасище, мера
3
28,628
 
13.3.5 За индивидуално ползване в землището на с. Сандрово се определят следните имоти:
 
     №по ред
  
 Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000017
–––––––
Пасище, мера
5
81,106
2
000020
–––––––
Пасище, мера
5
40,776
3
000021
–––––––
 Пасище, мера
5
4,913
4
000062    
–––––––
Пасище, мера
3
8,301
5
000063    
––––––
Пасище, мера
3
7,069
6
000069
––––––
Пасище, мера
3
78,382
7
000071
–––––––
Пасище, мера
3
14,278
8
000080
–––––––
Пасище, мера
3
129,409
9
000081
–––––––
Пасище, мера
5
29,465
10
000084
–––––––
Пасище,мера
5
45,556
11
000110
–––––––
Пасище,мера (път)
3
13,265
12
000121
––––––-
Пасище, мера
5
56,860
13
000143
–––––––
Пасище,мера (захрастено)
3
2,385
13.3.6 За индивидуално ползване в землището на с. Просена се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот, №
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ,дка
1
000142
Аблановското
Пасище, мера
3
63,058
2
000156
Аблановското
Пасище, мера
3
20,847
3
000158
Аблановското
 Пасище, мера
3
45,180
4
000159
Аблановското
Пасище,мера
3
31,587
5
000182
Аблановското
Пасище,мера
3
18,424
6
000203
Джевелията
Пасище, мера
3
22,173
7
000205
Джевелията
Пасище, мера
3
18,524
8
000212
Дренака
Пасище, мера
3
89,313
9
000220
Дренака
Пасище,мера
3
401,063
14
000111
Конлук дере
Пасище, мера
3
11,999
15
000113
Конлук дере
Пасище, мера
3
21,872
16
000116
Конлук дере
Пасище, мера
3
35,542
 
13.3.7 За индивидуално ползване в землището на с. Долно Абланово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000030
Хаджийска поляна
Пасище, мера
6
17,298
2
000034
Хаджийска поляна
 Пасище, мера
6
11,530
3
000058
Над село
 Пасище, мера
3
88,394
4
000151    
Друма
Пасище, мера
6
52,254
5
000163    
Бялата пръст
Пасище, мера
8
128,043
6
000176
Над село
Пасище, мера
4
106,512
7
000179
Над село
Пасище, мера
4
40,157
8
000181
Над село
Пасище, мера
4
54,203
 
13.3.8 За индивидуално ползване в землището на с. Ново село се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000069
Курджа
Пасище, мера
4
1050,715
2
000079
курджа
Пасище,мера
4
15,185
3
000083
Край село
 Пасище, мера
4
109,915
4
000087
Курджа
 Пасище, мера
4
263,438
5
000110
Край село
Пасище, мера
4
296,680
6
000116
Край село
Пасище мера
4
2,769
7
000117
Край село
Пасище мера
4
4,158
8
000133
Бозалъка
Пасище, мера
4
265,141
9
000214
Кавака
Пасище, мера
4
202,964
 
13.3.9 За индивидуално ползване в землището на с. Басарбово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000262
Кантона
Пасище, мера
7
204,652
2
000319
Малък саджак
 Пасище, мера
7
65,149
3
000382
Малък саджак
 Пасище, мера
7
100,574
 
13.3.10 За индивидуално ползване в землището на с. Николово се определят следните имоти:
 
№ по ред
 
Имот,№
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ, дка
1
000083
Липата
Пасище, мера
4
0,433
2
000085
Липата
Пасище, мера
4
9,465
3
000088
Липата
Пасище, мера
5
11,652
4
000089
Липата
Пасище, мера
5
9,648
5
000090
Липата
Пасище, мера
4
3,907
6
000094
Липата
Пасище, мера
5
0,847
7
000098
Липата
Пасище, мера
3
1,305
8
000109
Липата
Пасище, мера
5
20,782
9
000126
Липата
Пасище, мера
3
5,741
10
000131
Липата
Пасище, мера
3
1,192
11
000134
Липата
Пасище, мера
3
11,839
12
000176
Йонкова могила
Пасище, мера
5
2,835
13
000190
Йонкова могила
Пасище, мера
5
13,577
14
000195
Йонкова могила
Пасище, мера
5
1,784
15
000197
Йонкова могила
Пасище, мера
5
12,141
16
000199
Йонкова могила
Пасище, мера
5
4,740
17
000200
Йонкова могила
Пасище, мера
5
1,074
18
000247
Потока
Пасище, мера
3
9,310
19
000289
Слатина
Пасище, мера
5
0,616
20
000291
Слатина
Пасище, мера
5
2,109
21
000319
Йонкова могила
Пасище, мера
5
0,852
22
000320
Йонкова могила
Пасище, мера
5
1,410
23
000337
Пундев баир
Пасище, мера
5
0,449
24
000343
Пундев баир
Пасище, мера
5
4,269
25
000345
Йонкова могила
Пасище, мера
5
2,841
26
000433
Дрибака
Пасище, мера
5
4,089
27
000469
Дрибака
Пасище, мера
5
2,677
28
000471
Дрибака
Пасище, мера
5
4,060
29
000495
Над село
Пасище, мера
5
1,036
30
000606
Над село
Пасище, мера
5
1,000
31
000608
Над село
Пасище, мера
5
5,584
32
015012
Над село
Пасище, мера
5
0,172
33
176005
Слатина
Пасище, мера
3
7,075
34
218023
Плужна
Пасище, мера
5
0,723
 
13.3.11 За индивидуално ползване в землището на с. Бъзън се определят следните имоти:
 
№ по ред
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ,дка
1
000168
Пръстниците
Пасище
3
11,797
2
000170
Пръстниците
Пасище
3
0,317
3
000180
Пръстниците
Пасище
3
1,4600
4
000193
До гората
Пасище
3
4,886
5
000195
Пръстниците
Пасище
3
2,423
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)