Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 493

РЕШЕНИЕ № 493
Прието с Протокол № 24/05.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл.7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2008 год., съгл. Приложение №1.
2. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2009 год., съгл. Приложение №2.