Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 494 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-2/16.01.17 от Ивелина Николова Малакова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на имоти с номера 018004 и 018005, находящи се в местността „Бранзалана“ в землището на с. Басарбово, Община Русе, като с плана се определи смесена обществено-обслужваща и складова зона за застрояване /Сос/;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имоти с номера 018004 и 018005, находящи се в местността „Бранзалана“ в землището на с. Басарбово, Община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)