Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 494 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1,  във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

 1. Изменя свое Решение № 6, прието с Протокол № 2 от 05.12.2019 г., както следва:

В т.1 от решението, където се определя числеността на постоянните комисии се правят следните изменения:

1.1. текста  „Образование, наука и иновации – 13 члена“ да се чете „Образование, наука и иновации – 11 члена“.

1.2. текста „Законност обществен ред и сигурност – 9 члена“ да се чете „Законност обществен ред и сигурност – 11 члена“.

 • Освобождава Иво Колев Пазарджиев и Митко Христов Кунчев като членове на постоянната комисия по „Образование, наука и иновации“.
 • Освобождава Алисе Кямилова Муртезова като член на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“, като на нейно място избира Екатерина Петрова Иванова.
 • Освобождава Веселко Илиев    Цветков като член на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“,  като на негово място избира Нора Десиславова Стоянова.
 • Освобождава Митко Христов Кунчев като член на постоянната комисия „Бюджет и финанси“,  като на негово място избира Юрий Михайлов Георгиев.
 • Освобождава Алисе Кямилова Муртезова като член на постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика“, като на нейно място избира Иван Петров Иванов.
 • Освобождава Иван Петров Иванов като член на постоянната комисия по „Екология“,  като на негово място избира Михаил Петков Илиев.
 • Освобождава Пламен Христомиров Рашев  като член на постоянната комисия по „Екология“,  като на негово място избора д-р Тодор Койнов.
 •  Освобождава Пламен Христомиров Рашев като председател на постоянната комисия по „Младежта и спорта“, като на негово място избира за председател Елисавета Донева Досева.
  • Избира за член на постоянната комисия по „Младежта и спорта“ Нора Десиславова Стоянова.
 •  Освобождава Екатерина Петрова Иванова като член на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и сигурност“, като на нейно място избира Илиян Василев Илиев.
 •  Избира за член на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и сигурност“ Юрий Михайлов Георгиев.
 •  Избира за член на Постоянната комисия по „Законност, обществен ред и сигурност“ Веселко Илиев Цветков.
 1.  Освобождава Пламен Христомиров Рашев като член на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, като на негово място избира Нора Десиславова Стоянова.
 2. Освобождава Орлин Найденов  Дяков като член на Постоянната комисия по етика, като на негово място избира Илиян Василев Илиев
 3. Освобождава Митко Христов Кунчев като член на Постоянната комисия по етика, като на негово място избира Юрий Михайлов Георгиев.
 4. Освобождава Алисе Кямилова Муртезова като член на постоянната комисия за взаимодействие с гражданското общество, като на нейно място избира Орлин Найденов Дяков.
 5. Освобождава Пламен Христомиров Рашев като член на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците на Община Русе, като на негово място избира Тодор Койнов.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)