Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 495 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-72/19.12.16 и 94Ю-849-1#1/31.01.2017г. от Юлкяр Белгинов Юсеинов, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.269, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.269, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)